مقاله کامل پژوهشی
1. مطالعه بیماری اسکای مو در بجنورد

اکرم فراشیانی؛ سید علی موسوی جرف؛ محمود رضا کریمی شهری

دوره 48، شماره 2 ، پاییز 1391، صفحه 143-153

چکیده
  به منظور مطالعه بیماری اسکای مو طی سال‌های 1386-1384 از باغات انگور در بجنورد (استان خراسان شمالی) بازدید به عمل آمد و از درختان دارای علایم بیماری نمونه‌برداری گردید. جداسازی عامل بیماری با به‌کارگیری محیط کشت‌های عصاره سیب‌زمینی- دکستروز- آگار((PDA، عصاره مالت- آگار (MEA) وعصاره یولاف- آگار ((OA از شاخه‌ها و تنه‌های آلوده انجام شد. در این ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. ارزیابی فرآورده‏های گیاهی جهت کنترل نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica روی گوجه‌فرنگی

زهرا صادقی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ مجید عزیزی

دوره 48، شماره 2 ، پاییز 1391، صفحه 155-163

چکیده
  در چند دهه اخیر تحقیقات وسیعی در مورد ترکیبات گیاهی متعدد به منظور جایگزین کردن ترکیبات شیمیایی با ترکیبات طبیعی جهت کنترل نماتودها انجام گرفته است. در این تحقیق اثر محافظت‌کنندگی عصاره آبی گیاهان (زیره سیاه Bunium persicum، زیره سبزCuminum cyminum، زنیانCarum copticum، رازیانهFoeniculum vulgare، میخک هندی Eugenia caryophyllata) به‌صورت فرو بردن نشا به مدت یک ساعت در ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. کنترل پس از برداشـت کپک سبز نارنگی و پرتقال با تیمارهای دمایی و نمک‌های کربنــات و بی‌کربنات سدیم و پتاسیم

اعظم شکاری؛ ضیاء‌الدین بنی‌هاشمی؛ محمد رضوی؛ عباس صبوروح منفرد

دوره 48، شماره 2 ، پاییز 1391، صفحه 165-181

چکیده
  هدف این بررسی تأثیر تیمارهای دمایی نمک‌های کربنات و بی‌کربنات سدیم و پتاسیم در التیــام دهی زخم‌های میوه پرتقـال محلی مازندران، پرتقـال تـامپسـون نـاول و نـارنگی انشو، مایه‌زنی شـده با Penicillium digitatum بود. اثر نمک‌های بیکربنات سدیم (SB) و پتاسیم (PB) یا و بدون هیپوکلریت سدیم با دو زمان غوطه‌وری و اثر تلفیقی آب گرم و کربنات سدیم (SC) و پتاسیم ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. بیان برخی ژن‌های دفاعی در برابر باکتری Ralstonia solanacearum در ارقام حساس و مقاوم سیب‌زمینی در شرایط in vitro‌*

کبری مسلم‌خانی؛ جواد مظفری؛ مسعود شمس‌بخش؛ ابراهیم محمدی گل‌تپه

دوره 48، شماره 2 ، پاییز 1391، صفحه 183-194

چکیده
  باکتری  Ralstonia solanacearumعامل بیماری پژمردگی باکتریایی یکی از عوامل عمدة کاهش محصول سیب‌زمینی در مناطق گرمسیر و نیمه‌گرمسیر است. استفاده از ارقام مقاوم اهمیت زیادی در کنترل این بیماری دارد. به منظور توسعه ارقام مقاوم، درک مکانیسم‌های مقاومت و عکس‌العمل‌های القا شده گیاه در تعامل با بیمارگر ضروری است. در این مطالعه میزان تغییر بیان ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. بررسی مناطق مرکبات‌خیز جنوب ایران از نظر وجود بیماری میوه سبز و ناقل آن

محمد صالحی؛ محمد مهدی فقیهی؛ امین خوانچه‌زر؛ عبدالنبی باقری؛ کرامت‌اله ایزدپناه‌

دوره 48، شماره 2 ، پاییز 1391، صفحه 195-208

چکیده
  بیماری میوه سبز مرکبات یا هوانگ لونگ بینگ‌ (HLB) پیشتر از جنوب ایران گزارش شده است. بررسی‌هایی در زمینه پراکنش بیماری و ناقل آن در مناطق مرکبات کاری جنوب کشور انجام شد که نتایج حاصل از آنها در مقاله حاضر ارایه می‌شود. پسیل آسیایی مرکبات (Diaphorina citri) در تمامی مناطق مورد بازدید در استان‌های سیستان- بلوچستان، هرمزگان و کرمان و شهرستان‌های ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. القای مقاومت به ویروس موزائیک خیار با استفاده از سازه سنجاق سری ژن * 2b

سودابه کاوسی‌پور؛ علی نیازی؛ کرامت‌اله ایزدپناه؛ علی‌رضا افشاریفر؛ محسن یاسایی‌

دوره 48، شماره 2 ، پاییز 1391، صفحه 209-219

چکیده
  اغلب ویروس‌های گیاهی و جانوری با رمزگذاری پروتئین‌های مهارکننده خاموشی ژن پس از ترانویسی از خود محافظت می‌کنند. استفاده از مقاومت به‌واسطه RNA یکی از روش‌های مؤثر مهندسی ژنتیک در ایجاد مقاومت به ویروس‌ها محسوب می‌شود. در تحقیق حاضر امکان القای مقاومت نسبت به ویروس موزائیک خیار (CMV) با استفاده از ترادفی از چارچوب خوانش ژن 2b این ویروس ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
7. ردیابی اختصاصی Phytopthora inundata از طریق واکنش زنجیره‌ای پلیمراز ساده و تودرتو

رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا‌

دوره 48، شماره 2 ، پاییز 1391، صفحه 220-221

چکیده
  گونة  Phytophthora inundataبه تازگی توصیف شده و به علت خصوصیات ریخت‌شناختی و حداکثر دمای رشد غیرعادی، شناسایی آن دشوار است. این گونه با سایر گونه‌های بیمارگر گیاهی جنس Phytophthoraکه بدون پاپیل و گرماپسند هستند، اشتباه می‌شود. در این بررسی برای شناسایی P. inundataشیوه‌ای براساس واکنش زنجیره‌ای پلیمراز ساده و تودرتو ابداع شد. بدین منظور مجموعه‌ای ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
8. استفاده از روش‌های کلاسیک و مولکولی در ردیابی Armillaria mellea عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه درختان از خاک و چوب

الهام یوسفی همدانی؛ بهرام شریف‌نبی؛ مسعود بهار

دوره 48، شماره 2 ، پاییز 1391، صفحه 223-235

چکیده
  قارچ  Armillaria melleaعامل پوسیدگی ریشه و طوقه درختان دارای انتشار جهانی است و خسارت قابل توجهی را به دامنه وسیعی از درختان باغی، جنگلی و فضای سبز وارد می‌سازد. قارچ عامل بیماری می‌تواند به عنوان یک منبع آلودگی در زیر پوست باقی بماند و از سویی کنترل مؤثری علیه این بیماری وجود ندارد، بنابراین ردیابی بیمارگر از خاک و طوقه درختان در پیش‌بینی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
9. بررسی وضعیت آلودگی به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا در مناطق مختلف استان مازندران

رضا پورمهدی علمدارلو‌؛ محمدعلی آقاجانی؛ صفرعلی مهدیان؛ حسین براری

دوره 48، شماره 2 ، پاییز 1391، صفحه 237-247

چکیده
  پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه با عامل Sclerotinia sclerotiorum، از بیماری‌های مهم کلزا در دنیا و ایران می‌باشد. جهت بررسی وضعیت آلودگی به این بیماری در مزارع کلزای استان مازندران، طی دو سال زراعی 89-1388 و 90-1389، تعداد 120 مزرعه کلزا در پنج منطقه مختلف استان (شامل ساری، بابلسر، دشت ناز، بهشهر و گلوگاه) انتخاب و از زمان ظهور علایم بیماری طی بازدیدهای منظم ...  بیشتر

10. پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه تعدادی از گیاهان زراعی و باغی منطقه گرگان

مهدیه طاهری

دوره 48، شماره 2 ، پاییز 1391، صفحه 249-263

چکیده
  در سال‌های89-1388 از مزارع کشت آبی، نهالستان‌ها و باغ‌های مختلف منطقة گرگان در استان گلستان بازدید و از گیاهان بیمار با علایم مرگ گیاهچه، پوسیدگی ریشه و طوقه، بوته میری و پوسیدگی میوه نمونه‌برداری شد. نمونه‌ها پس از شستشو و ضدعفونی سطحی، در محیط کشت نیمه انتخابی جداسازی فیتوفتورا CMA+PARPH)) کشت شد. تشخیص گونه‌ها با ویژگی‌های ریخت‌شناسی ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
11. گونه‌های فوزاریوم عامل پوسیدگی ریشه و طوقة گندم در استان کرمانشاه

داریوش صفائی؛ حسن یونسی؛ مهیار شیخ الاسلامی

دوره 48، شماره 2 ، پاییز 1391، صفحه 265-268

چکیده
  به منظور شناسایی بیمارگرهای قارچی ریشه و طوقة گندم طی سال‌های 1382 تا 1387 از مزارع گندم استان کرمانشاه در مراحل مختلف رشد نمونه‌برداری شد. قطعاتی از بافت‌های ریشه، میانگره زیر طوقه، طوقه و پایین ساقه که دارای پوسیدگی بودند پس از ضدعفونی سطحی روی محیط کشت  PDAحاوی سولفات استرپتومایسین کشت شد. آزمون بیماری‌زایی در شرایط گلخانه به روش ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
12. ردیابی مولکولی ویروئید اگزوکورتیس مرکبات و تعیین خصوصیات بیولوژیک نمونه‌های شبه‌اگزوکورتیس در استان مازندران‌

سید محمد علوی؛ هاله هاشمی سهی؛ علی آهون‌منش؛ حشمت‌اله رحیمیان‌

دوره 48، شماره 2 ، پاییز 1391، صفحه 269-275

چکیده
  علایم بیماری اگزوکورتیس به‌صورت پوسته پوسته شدن پایه نارنج سه‌برگچه‌ای (Poncirus trifoliata) و کوتولگی درختان مرکبات در مناطق معدودی از مرکبات‌کاری‌های مازندران مشاهده گردیده است. به منظور شناسایی و تعیین خصوصیات  بیولوژیکی جدایه‌های ویروئید اگزوکورتیس، تعداد 30 نمونه در سال 1383 از دو منطقه مهم مرکبات‌کاری مازندران جمع‌آوری و روی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
13. مطالعه بیماری اسکا و پتری انگور در استان کرمان

مریم عرب نژاد؛ حمید محمدی

دوره 48، شماره 2 ، پاییز 1391، صفحه 277-283

چکیده
  طی مطالعه‌ای که در سال‌1389 به منظور بررسی بیماری پتری و اسکای انگور در استان کرمان صورت گرفت، از باغ‌های مناطق مختلف از جمله خانوک، محی‌آباد، قوام آباد، حمیدیه، ماهان، عرب آباد، سیرجان، سیرچ، کرمان، بردسیر، جوپار، هوتک، چترود، گلباف، دلفارد و رابر بازدید به عمل آمد. از شاخه و تنه درختان بیمار که دارای علایم خارجی بیماری زوال شامل ...  بیشتر

گزارش کوتاه
14. معرفی جنس Cheirospora (Coelomycetes) از ایران

جمشید بوجاری؛ مهرداد عباسی؛ فرزانه عادل

دوره 48، شماره 2 ، پاییز 1391، صفحه 284-285

چکیده
  طی بازدیدهایی که در اردیبهشت و خرداد ماه سال‌های 1390-1389 از راشستان‌های استان مازندران به عمل آمد نمونه‌های با آلودگی قارچی از سرشاخه‌های جوان گونه Fagus sylvatica جمع‌آوری گردید. بررسی‌های آزمایشگاهی روی این نمونه‌ها وجود اندام بارده آسروولرا مشخص نمود. آسروول‌ها به‌صورت لکه‌های سیاه رنگ روی شاخه‌های اصلی و فرعی تشکیل شده بودند. قطر ...  بیشتر

گزارش کوتاه
15. شناسایی عامل لکه برگی پامچال در استان مازندران با استفاده از توالی ژن‌های rpoD و dnak

معصومه آقاسی‌نژاد؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ مسعود توحیدفر‌

دوره 48، شماره 2 ، پاییز 1391، صفحه 286-287

چکیده
  بیماری لکه برگی ناشی از گونه‌ای زانتوموناس در پامچال وحشی (Primula vulgaris) در چند منطقه جنگلی استان مازندران گزارش شده است (Rahimian. 1995. 12th  Iran. Plant Protec. Cong.,278). براساس یک بررسی ژنومی از تعیین توالی ناحیه ITS و ژن 16s rRNA گزارش گردید که برخی از جدایه‌های عامل لکه برگی پامچال نزدیک به گونه X.campestris می‌باشند (Rahimian et al. 2008. 18th  Iran. Plant Protec. Cong.,420)، ولی ...  بیشتر

گزارش کوتاه
16. اولین گزارش Rhizoctonia oryzae در ذرت از ایران

تلماه تلمادره‌ای؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ حشمت اله رحیمیان؛ امیر رضازاده

دوره 48، شماره 2 ، پاییز 1391، صفحه 288-289

چکیده
  بیماری لکه غلاف برنج برای اولین بار از کالیفرنیا، آرکانزاس و لوی زیانا به عنوان قارچ Tirchoderma sp. گزارش شد (Tullis, 1934). سپس عامل بیماری توسط ریکر و گوچ به‌عنوان R. oryzae شناسایی گردید (1938). Waitea circinata دارای گروه آناستوموزی WAG-O می‌باشد که با فرم جنسی R. oryzae  مرتبط است. R. oryzae عامل لکه غلاف برنج تا سال 1390 در ایران گزارش نشده است. جدایه‌ای از غلاف ذرت ...  بیشتر