دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، آذر 1391 

مقاله کامل پژوهشی

1. مطالعه بیماری اسکای مو در بجنورد

صفحه 143-153

اکرم فراشیانی؛ سید علی موسوی جرف؛ محمود رضا کریمی شهری


5. بررسی مناطق مرکبات‌خیز جنوب ایران از نظر وجود بیماری میوه سبز و ناقل آن

صفحه 195-208

محمد صالحی؛ محمد مهدی فقیهی؛ امین خوانچه‌زر؛ عبدالنبی باقری؛ کرامت‌اله ایزدپناه‌


6. القای مقاومت به ویروس موزائیک خیار با استفاده از سازه سنجاق سری ژن * 2b

صفحه 209-219

سودابه کاوسی‌پور؛ علی نیازی؛ کرامت‌اله ایزدپناه؛ علی‌رضا افشاریفر؛ محسن یاسایی‌


مقاله کوتاه پژوهشی

11. گونه‌های فوزاریوم عامل پوسیدگی ریشه و طوقة گندم در استان کرمانشاه

صفحه 265-268

داریوش صفائی؛ حسن یونسی؛ مهیار شیخ الاسلامی


گزارش کوتاه

14. معرفی جنس Cheirospora (Coelomycetes) از ایران

صفحه 284-285

جمشید بوجاری؛ مهرداد عباسی؛ فرزانه عادل


16. اولین گزارش Rhizoctonia oryzae در ذرت از ایران

صفحه 288-289

تلماه تلمادره‌ای؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ حشمت اله رحیمیان؛ امیر رضازاده