مقاله کامل پژوهشی
1. تأثیر GR24، یک ترکیب مصنوعی مشابه با استریگولاکتون‌ها، بر فعالیت‌های فیزیولوژیکی و ریخت‌شناختی Ustilago maydis

سید کاظم صباغ

دوره 48، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 291-302

چکیده
  Ustilago maydisاز شاخه بازیدیومیکوت‌ها و عامل بیماری مخرب سیاهک عمومی ذرت و سورگوم می‌باشد. این‌گونه در طول چرخه زندگی خود دارای مراحل مختلف هاپلوئید، دیکاریوتیک و دیپلوئید است. در اثر تلاقی بین دو سلول هاپلوئید سازگار روی سطح برگ مرحله دیکاریوتیک ایجاد می‌شود که قادر به بیماری‌زایی در گیاه می‌باشد. اگر چهU. maydis از طریق اندام‌های هوایی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. بررسی بیماری شانکر درختان میوه هسته‌دار و اثر ضد باکتریایی برخی اسانس‌های گیاهی بر باکتری عامل آن در استان کرمان

پژمان خدایگان؛ ابراهیم صداقتی؛ اکبر حسینی‌پور؛ ساره بقایی راوری

دوره 48، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 303-317

چکیده
  علایم بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار در مناطقی از استان کرمان به‌صورت پراکنده مشاهده شد. از نمونه‌های مشکوک، باکتری سودوموناس روی محیط آگار غذایی حاوی ساکاروز جدا گردید. تعدادی از جدایه‌ها در توتون فوق‌حساسیت ایجاد کردند، کاتالاز مثبت بوده، در محیط 5 درصد نمک طعام رشد کردند و توانائی تولید رنگدانه سبز فلورسنت، هیدرولیز ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. کمک به شناسایی گونه‌های Pseudocercospora در ایران

مهدی پیرنیا؛ رسول زارع؛ حمیدرضا زمانی‌زاده؛ اکبر خداپرست؛ باهره جوادی

دوره 48، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 319-327

چکیده
  به منظور شناسایی گونه‌های جنس Pseudocercospora نمونه‌برداری از مناطق مختلف استان‌های شمالی کشور در طول تابستان و پاییز سال 1389 انجام شد. علاوه بر این نمونه‌های موجود در مجموعه قارچ‌های وزارت جهاد کشاورزی واقع در مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور نیز مورد بازبینی قرار گرفتند. گونه‌های Pseudocercospora atromarginalis (روی Solanum nigrum)، P. cruenta (روی Vigna sinensis)، P. ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه‌های Agrobacterium از میزبان‌های مختلف در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد

محمود شهابی محمدآبادی؛ سید محسن تقوی؛ محمد جواهری

دوره 48، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 329-341

چکیده
  در سال‌های 1387 و 1388 از باغ‌های مو، گلخانه‌های پرورش گل رز و هم‌چنین مزارع چغندرقند در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد بازدید و از گیاهان دارای علایم گال طوقه و ریشه و خاک اطراف آنها نمونه‌برداری و به آزمایشگاه منتقل شد. جداسازی عامل بیماری روی محیط‌های NA، DIM agar، 1A و RS انجام گرفت. پس از خالص‌سازی جدایه‌ها، با انجام آزمون‌های ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. بررسی رابطه دگرپادی بین ویروس‌های موزائیک کوتولگی ذرت و موزائیک جنوبی مرغ

عاطفه ذاکری؛ محمود معصومی؛ سعید نصرا... نژاد؛ طاهره قهرمانی؛ کرامت اله ایزدپناه

دوره 48، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 343-352

چکیده
  دو ویروس موزائیک کوتولگی ذرت (Maize dwarf mosaic virus, MDMV) و موزائیک جنوبی مرغ (Bermuda grass southern mosaic virus, BgSMV) به رغم تفاوت مشخص نود نوکلئوتیدی در ژن پروتئین پوششی، از لحاظ سرولوژیکی و مولکولی شباهت زیادی به‌هم دارند. در این تحقیق رابطه دگرپادی این دو ویروس مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی در قالب 5 تیمار در 5 تکرار (هر تکرار شامل یک گلدان با ده بوته) طراحی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. تنوع ژنتیکی جدایه‌های فیتوپلاسمای همراه با بیماری جاروک بادام دراستان‌های فارس‌، کرمان و کردستان‌

حامد پورعلی؛ محمد صالحی

دوره 48، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 353-366

چکیده
  بیماری جاروک بادام که فیتوپلاسمای همراه با آن Candidatus Phytoplasma phoenicium نام دارد در حال حاضر یکی از مخرب‌ترین بیماری‌های بادام در ایران و لبنان است. تنوع ژنتیکی در فیتوپلاسمای همراه با جاروک بادام در نمونه‌های تهیه شده در دو نقطه از باغ‌های اطراف نیریز (جدایه‌های نیریز1ونیریز2)، یک نقطه از مشکان نیریز(جدایه مشکان)، دو نقطه در اطراف کرمان ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
7. اثرات نماتود ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica)روی گیاه دارویی بارهنگ کبیر (Plantago major)

فاطمه السادات سیدین؛ مجید اولیاء؛ کامکار جایمند

دوره 48، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 367-379

چکیده
  گیاهان دارویی همچون گیاه بارهنگ کبیر Plantago major به سبب دارا بودن ترکیبات دارویی گوناگون در صنایع داروسازی از اهمیت زیادی برخوردارند. در این پژوهش ضمن ارزیابی بیماری‌زایی نماتود ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica بر گیاه بارهنگ کبیر، اثر سطوح مختلف مایه تلقیح اولیه این نماتود روی شاخص‌های رشد گیاه میزبان و تکثیر نماتود بررسی شد. در ادامه، محتوای ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
8. شناسایی و ردیابی جدایه‌های ایرانی ویروس برگ بادبزنی مو با استفاده از پیوند سبز و آرتی-پی‌سی‌آر

شاهین نوری‌نژاد زرقانی؛ مسعود مسعود شمس بخش؛ نعمت سخندان بشیر؛ مقصود پژوهنده

دوره 48، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 381-391

چکیده
  ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevine fanleaf virus (GFLV)) از مخرب‌ترین ویروس‌های مو در سراسر جهان می‌باشد.  بهترین روش کنترل خسارت این ویروس جلوگیری از انتشار قلمه‌های آلوده و نیز استفاده از اندام تکثیری عاری از ویروس برای احداث تاکستان‌های جدید می‌باشد، بنابراین ردیابی دقیق این ویروس از اهمیت بالایی در کنترل آن برخوردار است. به منظور معرفی یک ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
9. بررسی اثرات متقابل دو قارچ‌ میکوریز آربوسکولار ) Glomus mosseae وGlomus intraradices ( و نماتود ریشه‌گرهی ) (Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی

فاطمه سهرابی؛ علی‌اکبر فدایی تهرانی؛ یونس رضایی دانش؛ عبدالحسین جمالی زواره

دوره 48، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 393-401

چکیده
  در این بررسی برای ارزیابی اثرات متقابل دو قارچ ‌میکوریز آربوسکولار و نماتود ریشه‌گرهی در گوجه‌فرنگی از دو قارچ Glomus mosseae  و intraradices Glomusو یک گونه نماتود Meloidogyne javanica استفاده شد. پس از تکثیر قارچ‌های مذکور روی شبدر سفید و تکثیر و شناسایی نماتود، آزمایشی با 6 تیمار و 9 تکرار به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در شرایط گلخانه ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
10. خالص‌سازی و تعیین ترادف نوکلئوتیدی ژنوم کامل ویروس موزائیک زرد کدو- جدایه فارس

آرمین آذرفر؛ کرامت اله ایزدپناه؛ علیرضا افشاریفر؛ محمود معصومی

دوره 48، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 403-409

چکیده
  ویروس موزائیک زرد کدو (Zucchini yellow mosaic virus) ازنمونه‌های کدوی دارای علایم موزائیک، تاولی شدن و بدشکلی برگ و میوه و کاهش رشد از مزارع منطقه کفترک شیراز به کمک آزمون الیزا، جداسازی و یک نمونه به‌عنوان جدایه فارس این ویروس ((ZYMV-F به منظور انجام مراحل بعدی تحقیق بررسی شد. ZYMV-F در شرایط گلخانه در کدو تکثیر و از بافت‌های آلوده برای خالص‌سازی فیزیکی ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
11. ریخت‌شناسی، بیماری‌زایی و تعیین توالی بخشی از دی اِن اِی ریبوزومی Ceratorhiza hydrophila از روی برنج در ایران

امیررضا امیرمیجانی؛ سیداکبر خداپرست؛ فریدون پاداشت دهکائی؛ محمدمهدی سوهانی

دوره 48، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 411-415

چکیده
  قارچCeratorhiza hydrophila  از غلاف‌های برگ برنج دارای علایم لکه‌های آبسوخته در شالیزارهای استان گیلان به دفعات جدا شده است. این پژوهش به منظور شناخت خصوصیات ریخت‌شناسی، اثبات بیماری‌زایی و بررسی جایگاه فیلوژنتیکی و ارتباط آن با سایر قارچ‌های نزدیک به آن انجام شد. نتایج نشان داد که این قارچ قادر به آلوده کردن بوته‌ها و ایجاد لکه‌های ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
12. فراوانی و تعیین ترادف سه جدایه ویروس وای سیب‌زمینی از مزارع توتون و مقایسه فیلوژنتیکی با سایر جدایه‌های دنیا

فاطمه زینتی فخرآباد؛ سعید نصرالله نژاد؛ اسداله احمدی خواه؛ میثم تقی نسب

دوره 48، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 417-421

چکیده
  برای تعیین فراوانی ویروس وای سیب‌زمینی (Potato virus Y, PVY) در تابستان 1389 تعداد 182 نمونه دارای علایم از مزارع توتون استان گلستان جمع‌آوری و با آزمون DAS-ELISA با آنتی سرم چند همسانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 90 نمونه آلوده به PVY تشخیص داده شدند. آر ان ای سه جدایه ویروس با استفاده از کیت RNX-Plus استخراج و با یک جفت آغازگر اختصاصی PVY مربوط به ناحیه ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
13. تعیین برخی از ویژگی‌های فیتوپلاسمای همراه با بیماری جاروک یونجه در استان بوشهر

داوود رئوفی؛ محمد صالحی

دوره 48، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 423-431

چکیده
  به منظور تعیین ویژگی‌های فیتوپلاسمای همراه با بیماری جاروک یونجه در استان بوشهر در هر یک از مناطق بنداروز(1جدایه)، سرکره(2جدایه)، پشت پر(1جدایه)و تنگ ارم(1جدایه)یک بوته یونجه با علایم بارز بیماری جاروک انتخاب و به گلخانه انتقال داده شد تا به‌عنوان منبع عامل بیماری در مطالعات انتقال عامل بیماری و آزمون‌های مولکولی استفاده شود. در گلخانه ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
14. بررسی اثر چند عصاره گیاهی در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار

اعظم سیروس؛ عبدالحسین جمالی زواره؛ علی‌اکبر فدایی تهرانی

دوره 48، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 433-437

چکیده
  استفاده از ترکیبات طبیعی گیاهان برای کنترل بیماری‌ها، به‌دلیل مزایایی که بر ترکیبات شیمیایی سنتزی دارند، مورد توجه و تحقیق قرار گرفته است. در این پژوهش تأثیر پنج عصاره گیاهی شامل عصاره برگ اسفناج، چغندر، ترب، شلغم و فلفل در پیشگیری و درمان بیماری سفیدک پودری خیار در آزمایشات گلخانه‌ای بررسی شده است. بدین منظور عصاره آبی، استونی ...  بیشتر

گزارش کوتاه
15. همراهی توأم چند ویروئید مرکبات با علایم بیماری‌های پسوروز و نقش حلقوی در مرکبات استان مازندران

سید محمد علوی؛ حشمت‌اله رحیمیان

دوره 48، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 439-440

چکیده
  مرکبات از محصولات باغی مهم و استراتژیک در کشاورزی ایران به شمار می‌آید. در بین استان‌های مرکبات‌خیز ایران، استان مازندران بیشترین سطح زیر کشت مرکبات (حدود 100 هزار هکتار) و تولید و تنوع ارقام را به خود اختصاص داده است. تنوع ارقام وارداتی از یکسو و تکثیر پیوندی نهال‌ها از سوی دیگر موجب بروز و انتشار بیماری‌های متعددی در این منطقه شده ...  بیشتر

گزارش کوتاه
16. بررسی امکان همزیستی و ارزیابی تأثیر قارچ اندومایکوریز Piriformospora indica در گیاه برنج

سید حسین موسوی؛ بهرام شریف‌نبی؛ ولی‌اله بابایی زاد؛ سید محمد علوی؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ امیر مساح

دوره 48، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 441-442

چکیده
  قارچ‌های میکوریز از مهم‌ترین میکروارگانیسم‌های خاک محسوبمی‌شوندکه با ایجاد تغییرات ژنتیکی، فیزیولوژیکی و اکولوژیکی در گیاهان میزبان خود، عملکرد آنها رادر واحد سطح افزایش می‌دهند. قارچ اندومیکوریز Piriformospora indica Sav. Verma, Aj. Varma, Rexer, G. Kost & P. Franken 1998متعلق به گروه قارچ‌های میکوریز در راسته Sebacinales، رده Hymenomycetes و شاخه بازیدیومیکوتا می‌باشد ...  بیشتر