دوره و شماره: دوره 48، شماره 3، آذر 1391 
3. کمک به شناسایی گونه‌های Pseudocercospora در ایران

صفحه 319-327

مهدی پیرنیا؛ رسول زارع؛ حمیدرضا زمانی‌زاده؛ اکبر خداپرست؛ باهره جوادی


5. بررسی رابطه دگرپادی بین ویروس‌های موزائیک کوتولگی ذرت و موزائیک جنوبی مرغ

صفحه 343-352

عاطفه ذاکری؛ محمود معصومی؛ سعید نصرا... نژاد؛ طاهره قهرمانی؛ کرامت اله ایزدپناه


8. شناسایی و ردیابی جدایه‌های ایرانی ویروس برگ بادبزنی مو با استفاده از پیوند سبز و آرتی-پی‌سی‌آر

صفحه 381-391

شاهین نوری‌نژاد زرقانی؛ مسعود مسعود شمس بخش؛ نعمت سخندان بشیر؛ مقصود پژوهنده


مقاله کوتاه پژوهشی

10. خالص‌سازی و تعیین ترادف نوکلئوتیدی ژنوم کامل ویروس موزائیک زرد کدو- جدایه فارس

صفحه 403-409

آرمین آذرفر؛ کرامت اله ایزدپناه؛ علیرضا افشاریفر؛ محمود معصومی


14. بررسی اثر چند عصاره گیاهی در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار

صفحه 433-437

اعظم سیروس؛ عبدالحسین جمالی زواره؛ علی‌اکبر فدایی تهرانی


16. بررسی امکان همزیستی و ارزیابی تأثیر قارچ اندومایکوریز Piriformospora indica در گیاه برنج

صفحه 441-442

سید حسین موسوی؛ بهرام شریف‌نبی؛ ولی‌اله بابایی زاد؛ سید محمد علوی؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ امیر مساح