مقاله کامل پژوهشی
1. تفاوت در شاخص‌های زیستی مرتبط با افزایش جمعیت در تعدادی از ژنوتیپ‌های اسکاتلندی شته سبز هلو (Myzus persicae)، ناقل اصلی ویروس برگ قاشقی سیب زمینی

جعفر نیکان؛ برایان فینتون؛ هیو بارکر

دوره 48، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 155-160

چکیده
  کلون‌های مختلف شته سبز هلو(Myzus persicae)، ناقل اصلی ویروس برگ قاشقی سیب زمینی، در تولید مثل، سازگاری روی میزبان، مقاومت به حشره کش‌ها و انتقال ویروس متفاوت هستند. در این بررسی شاخص‌های زیستی مهم  مرتبط با افزایش جمعیت درپنج ژنوتیپ مهم اسکاتلندی شته سبز هلو شامل ژنوتیپ های A، B، C، J، و I مورد ارزیابی قرار گرفتند. ژنوتیپ‌های مورد بررسی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. FDD یک اد-این مفید درمحیط MS Excel برای برازش توزیع‌های آماری گسسته به داده‌های فراوانی وقوع بیماری، علف‌های هرز، حشرات و نماتودها

حبیب اله حمزه زرقانی؛ امیر تهور

دوره 48، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 161-168

چکیده
  این اد-این برای MS Excel 2007 و برازش داده‌های فراوانی وقوع گیاهان بیمار، علف‌های هرز، حشرات و نماتودها در هر واحد نمونه‌برداری ایجاد گردید. توزیع‌های احتمال مانند توزیع دوجمله‌ای، پواسن، دوجمله‌ای منفی و دوجمله‌ای بتا توزیع‌های آماری گسسته هستند و به ترتیب برای توصیف الگوهای پخش داده‌های دودوئی به صورت یکنواخت، تصادفی و کپه‌ای ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. ارزیابی مقاومت ارقام و هیبریدهای رایج آفتابگردان در استان آذربایجان غربی نسبت به بیماری سفیدک کرکی آفتابگردان

فرناز شاپوران؛ رقیه همتی؛ یوبرت قوستا؛ سیامک رحمانپور

دوره 48، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 169-176

چکیده
  سفیدک کرکی آفتابگردان یکی از بیماری‎های مهم این محصول در استان آذربایجان غربی، به شمار می‎آید که در شرایط مساعد آب و هوایی برای گسترش بیماری، اپیدمی‎های خسارت‎زایی را ایجاد می‎نماید. با توجه به این‎که برای کنترل مؤثر بیماری‎های گیاهی کاربرد ارقام مقاوم یکی از روش های موثر و سالم در کنترل بیماری است، بنابراین ارزیابی مقاومت ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. شناسایی مورفولوژیک و مولکولی عامل بوته میری خیار در رفسنجان

حسین علایی؛ فاطمه رستمی

دوره 48، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 177-182

چکیده
  بیماری بوته‌میری خیار از جمله عوامل محدود کننده کشت خیار که باعث خسارت قابل توجهی در گلخانه‌های تجاری می‌شود. به منظور شناسایی عوامل بیماری زا، نمونه‌برداری و جداسازی عامل بیماری طی سال‌های 1388 تا 1390 از گلخانه‌های تجاری خیار در رفسنجان انجام شد. تعداد 23 جدایه پیتیوم با استفاده از محیط کشت انتخابی جداسازی و بیماریزایی جدایه‌ها ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. وقوع گونه‌های زهرابه‌دار Aspergillus در انجیرهای خشک استان فارس

الهام فرجود؛ ضیاءالدین بنی هاشمی

دوره 48، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 183-189

چکیده
  در طی سال‌های 1384-1387 نمونه‌هائی از خاک، برگ و میوه انجیر از انجیرکارهای استهبان در استان فارس و انجیرهای خشک از فروشگاه‌های شهرستان شیراز جمع‌آوری گردید. نود و چهار جدایه گونه‌های Aspergillus از نمونه‌های مذکور جداسازی شدند. براساس خصوصیات کشت، دمای رشد و مشخصات ریخت‌شناختی گونه‌های Aspergillus با درصد جداسازی به شرح زیر تشخیص داده شدند: ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. Phytophthora parsiana خطری جدید برای درختان بادام و توسعه دامنه میزبانی آن

وحیده رفیعی؛ ضیاالدین بنی‌هاشمی

دوره 48، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 191-196

چکیده
  انتشار Phytophthora parsiana گونه جدید گرمادوست درچند استان‌های جنوبی کشور و دامنه میزبانی چوبی آن در شرایط مایه زیاد بیمارگر در گلخانه مطالعه گردید. فعالیت بیمارگر در طول آزمایش در خاک مایه‌زنی شده ردیابی شد. از میان گیاهان چوبی مایه‌زنی شده بادام از تمام گونه‌ها حساسیت بیشتری داشت. از 24 گونه گیاهان چوبی شدت بیماری از زیاد به کم به ترتیب ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
7. بررسی گندم و جو محصول نواحی شمال و شمال شرق ایران از نظر آلودگی به داکسی نیوالنول و جدایه‌های Fusarium graminearum مولد آن

منصوره میرابوالفتحی؛ روح ا... کرمی اسبو

دوره 48، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 197-210

چکیده
  آلودگی به داکسی نیوالنون در 227 نمونه گندم استان‌های گلستان، اردبیل، آذربایجان و 154نمونه جو استان گلستان در سال 1385 با استفاده از روش الایزا تعیین گردید. داکسی نیوالنون در 97/44 % نمونه‌های گندم جمع‌آوری شده از استان گلستان در سطح 53/18 تا 81/ 192 و با متوسط 99/40 نانوگرم در گرم ردیابی شد. هم‌چنین 36/78 % نمونه‌های جو استان گلستان در دامنه‌ای معادل ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
8. ارزیابی حساسیت برخی از درختان چوبی و ارقام انگور به Neofusicoccum parvum و Diplodia seriata همراه با زوال انگور در ایران

حمید محمدی

دوره 48، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 211-223

چکیده
  در این مطالعه 10 رقم انگور شامل: یاقوتی سیاه، عسکری زرقان، خلیل بوانات، بی‌دانه قرمز قزوین، بی‌دانه سفید قزوین، یاقوتی سفید، ریش بابا، رطبی، سیاه سی سخت و سیاه و هم‌چنین 14 گونه درخت شامل: هلو، سیب، زردآلو، بید، چنار، انجیر، سنجد،نارون، اقاقیا، توت، پسته، بادام، زبان گنجشک و انار انتخاب و از نظر میزان آلودگی به دو گونه Neofusicoccum parvum ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
9. نقش گونه‌های Pythium aphanidermatum و Phytophthora melonis در پوسیدگی ریشه و طوقه خیار گلخانه‌ای در یاسوج

فریبا قادری

دوره 48، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 293-299

چکیده
  طی چند سال اخیر، علائم پوسیدگی ریشه و طوقه خیار در گلخانه‌های یاسوج دیده شد. به منظور جداسازی عامل بیماری، بافت‌های آلوده بعد از شستشو با آب لوله و خشک کردن به قطعات پنج میلی‌متر تقسیم و بدون ضدعفونی سطحی روی محیط کشت نیمه انتخابی CMA-PARP کشت گردید. از بافت‌های آلوده 25 جدایه به دست آمد که بر اساس خصوصیات مورفولوژیک و نیاز دمایی پرگنه‌های ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
10. بررسی سه بیماری قارچی شاخساره درختان توت در ایزدشهر (مازندران) و آستانه (گیلان) *

سیدمحمد اشکان؛ رسول زارع

دوره 48، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 301-308

چکیده
  در خلال سال‌های 1387 و 1388 در قالب طرحی پژوهشی، سه بیماری‌ قارچی شاخساره درختان توت در شهرستان‌های ایزدشهر (مازندران) و آستانه اشرفیه (گیلان) بررسی شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که "لکه سفید برگ توت" ناشی از Phloeospora maculans روی درختان توت سیاه و سفید محلی در هر دو شهر شیوع دارد. در یکی از درختان توت کهن‌سال در شهرستان ایزدشهر شانکر سیتوسپورایی ...  بیشتر