مقاله کامل پژوهشی
1. بررسی باروری جنسی و تنوع ژنتیکی Magnaporthe salvinii عامل پوسیدگی ساقه برنج در شمال ایران

راضیه پورسعید؛ محمد جوان نیکخواه؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ وحید خسروی

دوره 47، شماره 2 ، زمستان 1390، صفحه 107-119

چکیده
  پنجاه و یک جدایه از  Nakataea sigmoidea فرم غیر جنسی Magnaporthe salvinii، عامل پوسیدگی ساقه برنج، جمع‌آوری شده از استان‌های گیلان و مازندران جهت تعیین تیپ آمیزشی (Mating type) روی محیط کشت Sach’s agar در شرایط آزمایشگاه تلاقی داده شدند. بعلاوه تنوع ژنتیکی 20 جدایه با استفاده از دو آغازگر BOX و ERIC به روش rep-PCR تجزیه و تحلیل شد. در این بررسی تیپ آمیزشی 37 جدایه ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. مطالعه تأثیر آناستوموز ریسه‌ای بین سویه‌های تولیدکننده و غیرتولیدکننده آفلاتوکسین قارچ Aspergillus flavus جدا شده از پسته در کاهش تولید آفلاتوکسین و تجزیه و تحلیل هتروکاریون‌های حاصل با استفاده از نشانگر مولکولی *rep-PCR

زهرا علی‌بخشی؛ محمد جوان‌نیکخواه؛ سید محمود اخوت؛ خلیل بردی فتوحی‌فر؛ الهام زمانی؛ کیوان غضنفری

دوره 47، شماره 2 ، زمستان 1390، صفحه 121-133

چکیده
  آلودگیپستهبه آفلاتوکسین که یکی از گونه‌های قارچی مولد آن Aspergillus flavusمی‌باشد،ازجمله مواردی است که مشکلات زیادی را در تولید، مصرف و صادرات پسته به وجود می‌آورد. بهمنظوربررسیتواناییتولیدآفلاتوکسین توسط جدایه‌های A. flavusجدا شدهاز میوهپسته،تعداد46جدایهازقارچبااستفادهازآزمونالایزاموردآزمایشقرارگرفتند. ازبیناینجدایه‌ها، 44/80% ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. ویروس نوارک ایرانی گندم: تعیین ترادف بخشی از آر اِن اِیِ شماره 1، رابطه سرولوژیکی با سایر تنوئی ویروس‌ها و شواهد آلودگی طبیعی در برنج

جهانگیر حیدرنژاد؛ ساره شهدائی؛ کرامت اله ایزدپناه

دوره 47، شماره 2 ، زمستان 1390، صفحه 135-145

چکیده
  ویروس نوارک ایرانی گندم (Iranian wheat stripe virus, IWSV) یکی از اعضای غیر قطعی جنس تنوئی ویروس است. در این تحقیق چند ویژگی IWSV مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور روشن ساختن قطبیت قطعه اول ژنوم (RNA 1) و مقایسه انتهای ´3 آن با سایر تنوئی ویروس‌ها، در حدود 650 نوکلئوتید از انتهای ´3 این قطعه تکثیر، همسانه سازی و سپس تعیین ترادف شد. مطالعه ترادف به ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. معرفی چند گونه از نماتدهای خانواده Dolichodoridae Chitwood in Chitwood & Chitwood, 1950 از ایران *

ابراهیم پورجم؛ فرزاد علی رمجی؛ اکبر کارگر بیده؛ آزاده قره‌خانی؛ علی اسکندری

دوره 47، شماره 2 ، زمستان 1390، صفحه 147-163

چکیده
  در بررسی نماتدهای خانواده Belonolaimidae موجود در کلکسیون آزمایشگاه نماتد شناسی دانشگاه تربیت مدرس هفت گونه از جنس های Merlinius، Tylenchorhynchus و Quinisulciusشامل گونه‌های M. bavaricus، M. brevidens،M. plerorbus،Tylenchorhynchus divittatus، T. goffarti، T. latusوQuinisulcius capitatusشناسایی شد. از میان گونه‌‌های شناخته شده، سه گونه M. bavaricus، M. plerorbus و Tylenchorhynchus divittatus برای اولین بار از ایران گزارش ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. بررسی تأثیر تنش خشکی بر بقای نماتودهای مولد زخم ریشه غلات (Pratylenchus neglectus و P. thornei) در آزمایشگاه، گلخانه و شرایط طبیعی

رضا قادری؛ اکبر کارگربیده

دوره 47، شماره 2 ، زمستان 1390، صفحه 165-177

چکیده
  گونه های Pratylenchus neglectus و P. thornei نماتودهای رایج مولد زخم ریشه در مزارع گندم آبی و ذرت منطقه مرودشت (فارس) هستند. غیرفعال شدن این نماتودها در شرایط وقوع تنش خشکی و فعالیت مجدد در شرایط مساعد، یک راه‌کار بسیار مهم برای بقای آنها محسوب می‏شود. در این تحقیق، تأثیر تنش خشکی بر بقاء نماتودهای مولد زخم ریشه در شرایط آزمایشگاه، گلخانه، میکروپلات ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. دامنه میزبانی و پراکندگیPectobacterium betavasculorum عامل بیماری باکتریایی نکروز آوندی و پوسیدگی ریشه چغندر قند در استان فارس

رضا ندایی نیا؛ عبدالرحمان فصیحیانی

دوره 47، شماره 2 ، زمستان 1390، صفحه 179-185

چکیده
  بیماری باکتریایی نکروز آوندی و پوسیدگی ریشه چغندر قند ‌(Beta vulgraris) ناشی از  betavasculorum Pectobacterium ٬ یکی از عوامل مهم پوسیدگی ریشه چغندر قند در استان فارس محسوب می‌شود. این بیماری در سال‌های اخیرگسترش نسبتاً وسیعی در این استان داشته است. به منظور تعیین دامنه میزبانی عمدتاً در تعدادی از گیاهان زراعی خانواده کدوئیان وسولاناسه از دو جدایه ...  بیشتر

گزارش کوتاه
7. بقای رو رستی Pseudomonas viridiflava و جدایه‌های مشابه عامل یا همراه بلاست مرکبات روی علف‌های هرز غالب باغ‌های مرکبات مازندران

فاطمه صادقی؛ حشمت اله رحیمیان؛ ولی اله بابایی زاد

دوره 47، شماره 2 ، زمستان 1390، صفحه 48-49

چکیده
  بیماری بلاست یکی از بیماری‌های مهم مرکبات در شمال ایران محسوب می‌شود (SHAMSBAKHSH and RAHIMIAN 1997). خسارت عامل بیماری اغلب در فصول سرد سال در مرکبات دیده می‌شود ولی در ماه‌های گرم سال روی سایر گیاهان از جمله علف‌های هرز بقای اپی فیتی دارد. طی سال‌های 1388 و 1389 از علف‌های هرز باغات مرکبات شهرستان‌های بابلسر و ساری شامل آکالیفا (Acalypha sp.)، چمن یکساله ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
8. وجود چند ویروئید در درختان پرتقال آلوده به بیماری پوست صمغی

ندا روحانی؛ سید محمد علوی؛ حشمت الله رحیمیان

دوره 47، شماره 2 ، زمستان 1390، صفحه 188-189

چکیده
  بیماری پوست صمغی (Gummy bark) مرکبات در درختان پرتقال (Citrus sinensis) در برخی نواحی مرکبات‌خیز دنیا وجود دارد. علائم بیماری که به صورت کوتولگی، کوچک شدن میوه‌ها، آبله شدن (Stem pitting) چوب و بروز لکه‌های صمغی کوچک در پوست می‌باشد که در نواحی محدودی از مرکبات‌کاری‌های مازندران دیده شده است. عامل اصلی بیماری پوست صمغی به طور قطعی شناخته نشده است ...  بیشتر

9. بررسی تنوع ژنتیکی زانتوموناس عامل لکه زاویه‌ای توسکا در استان‌های مازندران و گلستان با استفاده از BOX-PCR و*REP-PCR

رقیه ابراهیمی؛ حشمت اله رحیمیان؛ ولی‌اله بابایی زاد؛ ناهید معرف زاده

دوره 47، شماره 2 ، زمستان 1390، صفحه 190-191

چکیده
  توسکا یکی از مهم‌ترین گونه‌های درختی جنگل‌های شمال کشور بوده و از نظر اقتصادی به عنوان چهارمین درخت تجاری محسوب می‌شود. یک بیماری لکه برگی ناشی از گونه‌ای زانتوموناس در توسکا ییلاقی (Alnus subcordata subsp. Subcordata) در چند منطقه جنگلی استان مازندران گزارش شده است (Rahimian et al. 1383. 16th Iran. Plant Protec. Cong.,439). براساس یک بررسی ژنومی که در سال‌های اخیر انجام ...  بیشتر