دوره و شماره: دوره 47، شماره 3، دی 1390 

مقاله کامل پژوهشی

1. بررسی مولکولی و فیلوژنتیکی جدایه‌های جنس Rhizopus بر اساس منطقه ITS و مناطق D1-D2 از DNA ریبوزومی *

صفحه 195-205

پریسا محمدی؛ حسن‌رضا اعتباریان؛ رسول زارع؛ محسن ابراهیمی