مقاله کامل پژوهشی
1. بررسی مولکولی و فیلوژنتیکی جدایه‌های جنس Rhizopus بر اساس منطقه ITS و مناطق D1-D2 از DNA ریبوزومی *

پریسا محمدی؛ حسن‌رضا اعتباریان؛ رسول زارع؛ محسن ابراهیمی

دوره 47، شماره 3 ، زمستان 1390، صفحه 195-205

چکیده
  سی و هفت جدایه از جنس Rhizopus به دست آمده از میزبان‌های مختلف در استان‌های تهران، آذربایجان غربی، یزد و کردستان جهت مطالعات تاکسونومیکی مورد بررسی قرار گرفتند. منطقه ITS شامل ژن 5.8S و مناطق D1-D2 مربوط به DNA ریبوزومی با استفاده از جفت آغازگرهای ITS1/NL4 تکثیر شدند. محصولات تکثیر شده توسط PCR با استفاده از آنزیم‌های برشی HaeIII، RsaI، HinfI و MspI مورد هضم ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. گزارشی از قارچ‌های مولد زنگ در منطقه البرز مرکزی

فائزه علی‌آبادی؛ مهرداد عباسی؛ سعید رضائی

دوره 47، شماره 3 ، زمستان 1390، صفحه 207-223

چکیده
  سیزده آرایه زنگ از سه جنس Phragmidium، Puccinia و Uromyces از ناحیه البرز مرکزی گزارش می‌گردند. گونه‌های Phragmidium asiae-mediae، Ph. tranzschelianum به ترتیب روی Geum kokanicum و Rosa iberica؛ Puccinia hieracii var. piloselloidarum روی Hieracium woronowianum؛ Uromyce geranii روی Geranium spp. و Uromyces eurotiaeروی Krascheninnikovia ceratoidesبه عنوان آرایه‌های جدید برای میکوبیوتای ایران معرفی می‌شوند. مرحله اوردینیومی Ph. asiae-mediaeو ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. هیستوپاتولوژی ذرت آلوده به سیاهک معمولی ناشی از قارچ Ustilago maydis *

محبوبه یزدانی؛ سیدعلی موسوی جرف

دوره 47، شماره 3 ، زمستان 1390، صفحه 225-235

چکیده
  روند توسعه بیماری قارچ عامل بیماری سیاهک معمولی ذرت Ustilago maydis، با میکروسکوپ‌های نوری و الکترونی بررسی شد. بدین منظور از رقم‌های سینگل‌کراس 301، 647 و دابل‌کراس704 که پیشتر به ترتیب به عنوان رقم‌های حساس، نیمه مقاوم و مقام به این بیماری ذکر شده بود، استفاده شد. مایه قارچ از کشت تلیوسپورهای جمع‌آوری شده از استان خوزستان در محیط‌های CMA ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
4. تأثیر شوری و تنش آبی در آلودگی ریشه به Macrophomina phaseolina وترکیب یونی در شاخسار سورگوم *

آزاده گودرزی؛ ضیاءالدین بنی هاشمی؛ منوچهر مفتون

دوره 47، شماره 3 ، زمستان 1390، صفحه 236-237

چکیده
  برهمکنش شوری و خشکی بر پیش آمودگیMacrophomina phaseolina ، ترکیبات یونی و رشد سورگوم (Sorghum bicolor) در آزمون گلخانه‌ای (35°C-19) مطالعه گردید. تیمارها شامل چهار سطح شوری (صفر، 1400، 2100و 2800 میلی‌گرم NaCl در کیلوگرم خاک) و سه تنش خشکی (دورهای آبیاری 3، 7 و 10 روزه ) بودند. خاک آلوده به یکصد میکرواسکلرت زنده جدایه خربزه M. phaseolina در گرم خاک و خاک غیر آلوده در تمام ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. افزایش مقاومت توتون به برخی ویروس‌های گیاهی با خاموشی ژن رمز کننده آنزیم آر ان ا پلی‌مراز وابسته به آر ان ای 1*

مسعود شمس بخش

دوره 47، شماره 3 ، زمستان 1390، صفحه 239-248

چکیده
  بیان ژن رمز کننده آنزیمآر ان ا پلی‌مراز وابسته به آر ان ا 1 )(RDR1 بر اثر آلودگی گیاه میزبان به ویروس تحریک شده و به نظر می‌رسد در مقاومت گیاه میزبان به بعضی از ویروس‌ها دخالت دارد. در پژوهش حاضر، واکنش دو لاین توتون (Nicotiana tabacum cv. Samsun NN) تراریخت که ژن RDR1 در آنها خاموش شده بود در برابر تعدادی از ویروس‌های گیاهی در شرایط گلخانه ارزیابی شد. ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. بیماری لکه برگی باکتریایی ختمی خواب آلود ناشی از جدایه‌های لوان مثبت Pseudomonas viridiflava

کیومرث روح رضی؛ حشمت‌اله رحیمیان

دوره 47، شماره 3 ، زمستان 1390، صفحه 249-262

چکیده
  درسال 1388 یک بیماری لکه برگی روی درختچه‌های ختمی (Malvaviscus penduliflorus) در شهرستان ساری دیده شد.لکه‌ها زاویه‌ای یا نامنظم سیاه رنگ و نکروزه به قطر دو تا چهار میلی‌متر و دارای هاله روشن بودند. با کشت نمونه‌های آلوده روی محیط آگار غذایی حاوی سوکروز یک باکتری کرم رنگ، گرم منفی، اکسیداز منفی و لوان مثبت جداسازی شد. جدایه‌ها در محیط King’s B ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
7. ارزیابی عکس‌العمل تعدادی از ارقام خیار نسبت به نماتود ریشه گرهی، Meloidogyne javanica *

محمدرضا ابولی پور؛ مجید اولیاء؛ علی اکبر فدایی؛ مهدی کدیور

دوره 47، شماره 3 ، زمستان 1390، صفحه 279-291

چکیده
  به منظور بررسی عکس‌العمل 15 رقم خیار نسبت به نماتود ریشه گرهی،Meloidogyne javanica، ابتدا نماتود روی گوجه‌فرنگی رقم Rutgers خالص سازی، تکثیر و با استفاده از خصوصیات ریختی و پرایمرهای اختصاصی مورد شناسایی قرار گرفت. آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی در گلخانه و در خاک سترون انجام شد. در ارزیابی مقاومت ارقام گوناگون خیار به نماتود به طرق مختلف از ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
8. نقش گونه‌های Pythium aphanidermatum و Phytophthora melonis در پوسیدگی ریشه و طوقه خیار گلخانه‌ای در یاسوج

فریبا قادری

دوره 47، شماره 3 ، زمستان 1390، صفحه 293-299

چکیده
  طی چند سال اخیر، علائم پوسیدگی ریشه و طوقه خیار در گلخانه‌های یاسوج دیده شد. به منظور جداسازی عامل بیماری، بافت‌های آلوده بعد از شستشو با آب لوله و خشک کردن به قطعات پنج میلی‌متر تقسیم و بدون ضدعفونی سطحی روی محیط کشت نیمه انتخابی CMA-PARP کشت گردید. از بافت‌های آلوده 25 جدایه به دست آمد که بر اساس خصوصیات مورفولوژیک و نیاز دمایی پرگنه‌های ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
9. بررسی سه بیماری قارچی شاخساره درختان توت در ایزدشهر (مازندران) و آستانه (گیلان)

سیدمحمد اشکان؛ رسول زارع؛ علی‌رضا جوادی

دوره 47، شماره 3 ، زمستان 1390، صفحه 301-308

چکیده
  در خلال سال‌های 1387 و 1388 در قالب طرحی پژوهشی، سه بیماری‌ قارچی شاخساره درختان توت در شهرستان‌های ایزدشهر (مازندران) و آستانه اشرفیه (گیلان) بررسی شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که "لکه سفید برگ توت" ناشی از Phloeospora maculans روی درختان توت سیاه و سفید محلی در هر دو شهر شیوع دارد. در یکی از درختان توت کهن‌سال در شهرستان ایزدشهر شانکر سیتوسپورایی ...  بیشتر

گزارش کوتاه
10. اولین گزارش سفیدک سطحی Rosa persica بر اثر قارچ Leveillula taurica در ایران

حسین آیین فر

دوره 47، شماره 3 ، زمستان 1390، صفحه 309-310

چکیده
  در طی مطالعه و بررسی سفیدک‌های سطحی مربوط به تیره Erysiphaceae در منطقه ابرده (استان خراسان رضوی، مشهد، منطقه ییلاقی ابرده، تابستان 1386) یک گونه رز، با نام علمیRosa persica Michx.ex Juss آلوده به سفیدک پودری جمع‌آوری گردید. علائم ظاهری آلودگی، با چشم غیر مسلح شامل میسلیوم‌های متراکم پنبه‌ای شکل بود که سطوح برگ‌ها و بخش‌هایی از ساقه را آلوده کرده ...  بیشتر

گزارش کوتاه
11. گزارش گونه جدیدی از زنگ Carex برای میکوبیوتای ایران

فائزه علی‌آبادی؛ مهرداد عباسی؛ سعید رضائی

دوره 47، شماره 3 ، زمستان 1390، صفحه 311-312

چکیده
    اعضای تیره Cyperaceae یکی از شایع‌ترین میزبانان زنگ‌های جنس Puccinia محسوب می‌شوند. در ایران تاکنون 7 گونه از جنس Puccinia روی اعضا تیره فوق گزارش شده‌اند. از بین این گونه‌ها 4 گونه روی اعضای جنس Carex شناسایی شده‌اند. در این گزارش گونه دیگری از جنس Puccinia روی گیاه میزبان Carex orbicularis subsp. kotschyana (Boiss. & Hohenacker) Kukkonen از ناحیه البرز مرکزی گزارش می‌شود. ...  بیشتر

گزارش کوتاه
12. Rhizobium radiobacter به عنوان عامل سرطان طوقه و ساقه فیکوس بنجامین در مازندران

کیومرث روح رضی؛ حشمت اله رحیمیان

دوره 47، شماره 3 ، زمستان 1390، صفحه 112-113

چکیده
  فیکوس بنجامین (Weeping Fig , Benjamin's Fig) با نام علمی Ficus benjaminaیکی از گیاهان خانواده Moraceae است این گیاه بومی مناطق جنوب آسیا واسترالیا بوده و ارتفاع آن گاهی تا حدود 15 مترمی‌رسد. در استان مازندران این گیاه به صورت زینتی در گلدان و باغچه کاشته می‌شود. در بازدیدهای انجام شده از گلخانه‌های پروش گل‌های زینتی در استان مازندران، از نهال‌های فیکوس ...  بیشتر