مقاله کامل پژوهشی
1. مطالعه گونه‌های Cylindrocarpon همراه با پوسیدگی ریشه و طوقه ذرت و کلزا در استان خوزستان *

مرضیه محامدی؛ رضا فرخی نژاد؛ حمید رجبی معماری

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 317-329

چکیده
  به منظور شناسایی و مطالعه گونه‌های Cylindrocarpon همراه با ریشه و طوقه کلزا و ذرت در استان خوزستان طی سال زراعی 1386- 1385، از مزارع کلزا و ذرت در مناطق ایذه، دزفول، شوشتر، شوش، اندیمشک و ملاثانی نمونه‌برداری به عمل آمد. در این بررسی پنج گونه از جنس سیلندروکارپن شناسایی شد که به ترتیب فراوانی شامل C. destructans(96 جدایه)، C. didymium (69 جدایه)، ‌hederaeC. (25 ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. تنوع پاتوتیپی جدایه‌های Rhynchosporium secalis در پنج استان ایران

سیامک بیگی؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ محمد رضوی؛ رسول زارع

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 331-340

چکیده
  سوختگی برگی که توسط قارچRhynchosporium secalis  ایجاد می‌شود یکی از مهم‌ترین بیماری‌های جو در کشور می‌باشد. تنوع پاتوتیپی 47 جدایه از این بیمارگر از پنج استان کشور با استفاده از هشت رقم افتراقی جو ارزیابی گردید.از میان جدایه‌های مورد بررسی Rs55 و  Rs86از استان لرستان دارای بیشترین قدرت (توان) بیماری‌زایی و جدایه Rs45 از استان خوزستان دارای ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. معرفی چند آرایه جدید از جنس Septoria برای میکوبیوتای ایران

حسین عظیمی؛ مهرداد عباسی؛ لیا لون اسیپیان؛ علیرضا جوادی اصطهباناتی

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 341-351

چکیده
  نمونه‌های جنس Septoria روی 45 جنس از 24 تیره گیاهان میزبان بررسی گردیدند. نمونه‌های مورد بررسی شامل نمونه‌های تعیین نام نشده موجود در مجموعه مرجع قارچ‌های وزارت جهاد کشاورزی واقع در بخش تحقیقات رستنی‌های مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و نیز نمونه‌های جدید جمع‌آوری شده بودند. بر اساس نتایج این بررسی تعداد نه آرایه شامل Septoria sp. aff. alhagiae، ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. وقوع آلودگی گیاه برنج به Bipolaris sorokiniana در ایران

شهرام نعیمی؛ وحید خسروی؛ تاکائو تسوکیبوشی

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 353-360

چکیده
  بوته‌های برنج دارای علائم پوسیدگی ناحیه طوقه و لکه‌های بزرگٍ قهوه‏ای تیره روی غلاف و ساقه در مزرعه‌ای در مازندران مشاهده گردید. بر اساس مشخصات مورفولوژیک، قارچ رشد یافته در اطراف قطعات کشت داده شده، Bipolaris sorokiniana شناسایی شد. پس از توالی یابی ناحیه ITS از ژن rDNA نسبت به ارزیابی همولوژی آن با توالی‌های موجود در بانک ژن اقدام گردید کهبا ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. تشخیص و بیماری زایی قارچ های بیماری زای چمن در فضای سبز شیراز

فاطمه برزگر مروستی‌؛ ضیاءالدین بنی هاشمی

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 361-377

چکیده
  در این پژوهش زوال چمن از نظر آلودگی به بیمارگرهای قارچی بررسی گردید. نمونه‌برداری طی سال های 86 تا 88، از مناطق مختلف چمن کاری در سطح فضای سبز شهر شیراز که علائم زردی و زوال داشت، انجام گرفت و عوامل قارچی از برگ و ریشه چمن های آلوده جداسازی و شناسایی شدند، که در بین این عوامل قارچی، عوامل بیماری زای چمن که به میزان بیشتری جداسازی شد، ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. اطلاعات جدید دربارۀ Cercospora و چند گونه شبه سرکوسپورا از استان گیلان

سمیه حسامی؛ سید اکبر خداپرست؛ رسول زارع

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 379-387

چکیده
  در این بررسی نمونه‌های متعددی از گیاهان دارای لکه برگی از مناطق مختلف استان گیلان بررسی شدند. پس از شناسایی جنس Cercospora و قارچ‌های شبه سرکوسپورا، گونه‌های آن پس از بررسی‌های ریخت‌شناسی، با بهره‌گیری از نوشته‌ها و منابع معتبر موجود شناسایی و تعیین نام شدند. بر‌اساس نتایج به دست آمده تاکنون سه گونةCercospora texensis ، C. flagellaris،Pseudocercospora daturinaشناسایی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
7. ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه‌های Pseudomonas syringae pv. syringae عامل شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار در چند استان شمالی ایران *

واله عباسی؛ حشمت الله رحیمیان؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ وحید رضاییان

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 389-404

چکیده
  باکتری (Pss) Pseudomonas syringae pv. syringae عامل بیماری‌های بسیاری روی محصولات زراعی و باغی می‌باشد یکی از مهم‌ترین بیماری‌های ناشی از این باکتری شانکر، لکه برگی و نکروز پوست در درختان میوه هسته‌دار (هلو، شلیل، زردآلو، آلو و گیلاس) است. به منظور بررسی همسانی یا تنوع جدایه‌های عامل بیماری، طی سال‌های 1386-1388 از باغات درختان میوه هسته‌دار واقع ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
8. مقایسة جمعیت‏های مختلف Heterodera schachtii با استفاده از مشخصات مرفولوژیکی و مولکولی

عباس مکرم حصار؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ زهرا تنها معافی

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 405-418

چکیده
  گونه Heterodera schachtii، یکی از مهم‌ترین عوامل بیماری‏زای چغندرقند در دنیاست. این نماتود در اکثر مناطق تحت کشت این گیاه در ایران گسترش دارد و موجب کاهش عملکرد و میزان قند موجود چغندر تولید شده در مزارع آلوده می‏شود. جمعیت‏های مختلف schachtiiH.‌ از لحاظ خصوصیات مرفولوژیکی بسیار متفاوت هستند و شناسایی آنها براساس خصوصیات مرفولوژیکی و مرفومتریکی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
9. معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از ایران

ابراهیم پورجم؛ رمضان اصغری؛ فرزاد علی رمجی؛ رامین حیدری

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 419-434

چکیده
  به منظور شناسایی نماتودهای انگل گیاهی، تعداد 45 نمونه خاک از شهرستان کرج، جیرفت و جویبار (به ترتیب از استان‌های تهران، کرمان و مازندران) جمع‌آوری شد. نماتودهای موجود در آنها با استفاده از روش الک‌ها و سانتریفوژ استخراج گردید. نماتودهای استخراج شده پس از تثبیت، به گلیسیرین منتقل و پس از تهیه اسلایدهای دائمی با استفاده از میکروسکوپ ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
10. بررسی تأثیر مواد افزودنی مختلف روی ماندگاری مخمر Pichia guilliermondii در حامل‌های پودری و کارایی آنها در کنترل کپک آبی سیب

لاچین مختارنژاد؛ حسن‌رضا اعتباریان؛ محمدرضا فاضلی؛ محمد‌رضا خوشایند

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 435-446

چکیده
  در این مطالعه تأثیر سه ماده افزوده سوکروز، آلجینات سدیم و صمغ عربی روی پایداری سلول‌های مخمر Pichia guilliermondiiدر فرمولاسیون‌های پودری مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. سلول‌های مخمر پس از تکثیر در محیط کشت ملاس نیشکر با حامل‌های پودری تالک، کائولین، سبوس گندم و سبوس برنج و مواد افزوده مختلف شامل سوکروز، صمغ عربی و سدیم آلجینات مخلوط شدند. ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
11. جداسازی و شناسایی گونه‌های Rhizoctonia از خاک‌های زراعی استان مازندران

سارا محسنی چمازکتی؛ محمد علی تاجیک‌ قنبری؛ مهرداد عباسی

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 447-453

چکیده
  طی سال‌های 1386 و 1387 از خاک مزارع و باغ‌های استان مازندران نمونه‌برداری به عمل آمد. نمونه‌های خاک از عمق 10 تا 15 سانتی‌متری تهیه گردید. سپس با روش طعمه‌گذاری با بذر چغندر قند و خلال دندان ضدعفونی شده، 121 جدایه رایزوکتونیا به‌دست آمد. شناسایی گونه و گروه آناستوموزی جدایه‌های جمع‌آوری شده از طریق بررسی خصوصیات مرفولوژیک و ویژگی‌های ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
12. فنولوژی Didymella rabiei روی بقایای نخود در استان کرمانشاه

حسن یونسی؛ داریوش صفایی؛ مهیار شیخ‌الاسلامی

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 455-462

چکیده
  بیماری برق‌زدگی نخود ناشی از Didymella rabiei ، مهم‌ترین بیماری نخود معمولی در استان کرمانشاه است. عامل بیماری روی بقایای گیاهی و بذرهای نخود بقا می‌یابد. مرحله جنسی قارچ روی بقایای آلوده نخود که در سطح خاک مزرعه باقی می‌مانند، تشکیل شده و در بقا و پراکنش بیماری به نقاط دور نقش اساسی دارد. طی سال‌های زراعی 83-1382 و 84-1383 بقایای آلوده نخود از ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
13. بررسی مراحل تشکیل بیوفیلم در تعدادی از استرین‌های Pseudomonas fluorescens و تأثیر برخی فاکتور‌های تغذیه‌ای بر روی میزان تشکیل بیوفیلم در استرین برتر

ارغوان کمالی؛ مسعود احمد‌زاده؛ کیوان بهبودی

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 463-470

چکیده
  در این تحقیق تشکیل بیوفیلم در تعدادی از استرین‌های Pseudomonas fluorescens به صورت غیر‌مستقیم توسط ارزیابی سلول‌های باکتریایی رنگ شده توسط کریستال ویوله بررسی و با هم مقایسه گردید. استرینPseudomonas fluorescens UTPF98  به دلیل توانایی فراوان در تشکیل بیوفیلم انتخاب شد. سپس مراحل تشکیل بیوفیلم( شامل اتصال برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر به سطح، تشکیل میکروکلنی ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
14. توسعه دقت و حساسیت روش‌های نوین در ردیابی باکتری Erwinia amylovora در مواد گیاهی با آلودگی‌های پنهان

کبری مسلم خانی؛ لیلا صادقی

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 471-474

چکیده
  بیماری آتشک با عامل Erwinia amylovora یکی از مهم‌ترین و مخرب‌ترین بیماری‌های خانواده گل‌سرخیان است. روش‌هایی که با سرعت و حساسیت زیاد پاتوژن را ردیابی می‌کنند ابزار مهمی در کنترل بیماری هستند. در این تحقیق حساسیت و دقت چهار روش تشخیصی مختلف بدون غنی‌سازی و به همراه غنی‌سازی مقایسه و ارزیابی گردید. روش کشت روی محیط نیمه انتخابی CCT تا CFU/ml1 ...  بیشتر

گزارش کوتاه
15. گزارش تولید فرم جنسی Pyrenophora tritici-repentis در ایران

حسن مؤمنی؛ محمد جوان نیکخواه؛ محمد رضوی

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 475-476

چکیده
  بیماری لکه خرمایی گندم با عامل قارچی Pyrenophora tritici-repentis(Died.) Drechsler در حال حاضر در مناطق شمالی کشور گسترش زیادی پیدا کرده است. هر چند گزارشی از جداسازی فرم غیرجنسی قارچ با نام  Drechslera tritici-repentis(Died.) Shoemaker از مازندران قبلاً ارائه شده (فروتن و همکاران 1995 ) ولی تولید فراوان کنیدیوم در محیط کشت و نیز فرم جنسی قارچ تاکنون از کشور گزارش نشده است. ...  بیشتر

گزارش کوتاه
16. وجود گونه Bipolaris hawaiiensis همراه بذور گیاه برنج در ایران

سمیه نظری؛ محمد جوان نیکخواه؛ خلیل بردی فتوحی‌فر؛ وحید خسروی

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 477-478

چکیده
  در اواخر فصل زراعی سال 1388، روی نمونه‌های بذور آلوده رقم عنبربو قرمز برنج جمع‌آوری شده از مزارع موسسه تحقیقات کشاورزی واقع در شاوور از توابع شهرستان اهواز، لکه‌هایی به رنگ قهوه‌ای مشاهده گردیدند. پس از انتقال نمونه‌های آلوده به آزمایشگاه، قطعاتی از حد فاصل بخش‌های آلوده و سالم بذور انتخاب شدند و به مدت 20 دقیقه زیر جریان آب شیر شستشو ...  بیشتر

گزارش کوتاه
17. اولین گزارش بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه توت‌فرنگی ناشی از Macrophomina phaseolina از ایران

کسری شریفی؛ مکامه مهدوی

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 479-480

چکیده
    در سال‌های اخیر کشت توت‌فرنگی (Fragaria × ananassa Duchesne) گسترش نسبتاً زیادی داشته و به 3500 هکتار رسیده است. در سال 1387 از طوقه و ریشه بوته‌های توت‌فرنگی با علائم پژمردگی و در حال خشک شدن جدایه‌هایی شبیه به Macrophominaاز استان‌های کردستان، مازندران و گلستان جدا‌سازی شدند. جدایه‌های حاصل در محیط کشت سیب‌زمینی- دکستروز- آگار (PDA) (ساخت شرکت ...  بیشتر

گزارش کوتاه
18. جداسازیEnterobacter nimipressuralis همراه با بیماری چوب خیس از درختان نارون شهرستان رفسنجان

پژمان خدایگان؛ ابراهیم صداقتی؛ فائقه شرافتی

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 481-482

چکیده
  بیماری پوسیدگی کف‌آلود چوب درختان یا چوب خیس از جمله عوارضی است که باعث ایجاد پوسیدگی در نواحی مرکزی چوب برخی از درختان سایه‌دار و جنگلی نظیر چنار، زبان گنجشک، صنوبر، بلوط، افرا و نارون می‌گردد(Scortichini et al. 1991) . علائم اصلی آلودگی، تغییر رنگ چوب بخصوص در مناطق مرکزی تنه است که توام با حالت خیسی و پوسیدگی می‌باشد. در این مناطق مقداری ...  بیشتر

گزارش کوتاه
19. بیماری غنچه درشت گوجه ‌فرنگی در استان لرستان

علی دهقانی؛ محمد صالحی

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 482-483

چکیده
  بیماری فیتوپلاسمایی غنچه درشت یا تورم‌جوانه( Big bud ) یکی از بیماری‌های مهم گوجه‌فرنگی(Lycopersicum esculentum) در دنیاست و در ایران تاکنون از استان‌های فارس، خراسان رضوی،اردبیل، اصفهان و بوشهر گزارش شده است. در بازدید‌های تابستان سال 1389 از مزارع گوجه‌فرنگی شرق استان لرستان در منطقه درود علائم بیماری غنچه درشت گوجه فرنگی دیده شد. علائم بارز ...  بیشتر