مقاله کامل پژوهشی
1. Cryphonectria parasitica گروههای سازگار رویشی در جمعیتهای قارچ عامل سوختگی شاهبلوط در استان گیلان*

شقایق مهدی نژاد مقدم؛ سید اکبر خداپرست؛ محمدجعفر فارسی

دوره 46، شماره 1 ، زمستان 1389، صفحه 1-10

چکیده
  در (Castanea sativa) عامل سوختگی شاهبلوط، از مهمترین بیماریهای درختان شاه بلوط Cryphonectria parasitica قارچ استان گیلان میباشد. این مطالعه به منظور بررسی ساختار جمعیت این قارچ در چهار منطقه اصلی شفت (شامل ویسرود، طالقان و بابارکاب )، لاهیجان (شامل شاه بلوط محله و غریب آباد )، رضوانشهر (شامل دوران ) و رشت انجام گرفت . تعیین گروه های ارزیابی شد . براساس نتایج ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. Fusarium oxysporum f. sp. melonis به نژادهای Cucumis melo واکنش ارقام عامل پژمردگی فوزاریومی

ضیاءالدین بنی هاشمی

دوره 46، شماره 1 ، زمستان 1389، صفحه 11-22

چکیده
  شامل طالبی، خربزه، خیار چنبر، گرمک و دستنبو جمع آوری شده از Cucumis melo واکنش ۱۸۰ تودههای بومی و خارجی در شر ایط Fusarium oxysporum f.sp. melonis ۲و ۱،۲ ، نقاط مختلف ایران و سایر نقاط جهان به نژادهای مختلف صفر، ۱ به نژادهای صفر و دو C. melo گلخانه با توانهای مختلف زادمایه عامل بیماری مورد مطالعه قرار گرفت. بسیاری از ارقام ایرانی که از ایران تا کنون گزارش نشده ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. اثر اسانسهای آویشن شیرازی و مرزه و مواد تیمول و کارواکرول و داکسی نیوالنول Fusarium graminearum بر

عزیز لاهوجی؛ منصوره میرابوالفتحی؛ روح الله کرمی اسبو

دوره 46، شماره 1 ، زمستان 1389، صفحه 37-50

چکیده
  اسانسها علاوه بر خاصیت ضد میکروبی دارای خواص ضد تولید توکسین نیز می باشند . گیاه آویشن شیرازی با نام علمی نیزگیاهی است علفی که در اکثر Satureja hortensis در ایران انتشار نسبتًا وسیعی دارد. گیاه مرزه نیز با نام علمی Zataria multiflora مناطق ایران می روید، تیمول و کارواکرول نیز از اجز ای اصلی اسانسهای گیاهان فوق هستند. اثر اسانسهای آویشن شیرازی و مرزه ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. گزارش چند گونه نماتود آزاد زی از استا نهای آذربایجان شرقی و گلستان

شلاله مصلحی؛ غلامرضا نیکنام؛ مجید پدرام؛ ابراهیم زاهدی

دوره 46، شماره 1 ، زمستان 1389، صفحه 71-80

چکیده
  ۱۳۸۴ از استان های آذربا یجان شرقی و گلستان که به منظور شناسا یی - از نمونه خاک های جمع آوری شده بین سا ل های ۸۶ نماتودهای انگل گ یاهی و نماتودهای انگل حشرات تحت بررس ی بودند، گون ه ها یی از نماتودها ی آزادز ی و شکارگر نی ز از نمونه خاک های جمع آوری شده Achromadora walkeri Al-Banna & Gardner , جداسازی و شناسایی شدند. گونه 1993 به ترتیب از Tripylina longa Brzeski & Winiszewska-Slipinska ...  بیشتر

گزارش کوتاه
5. ۸۹ Spongospora اولین گزارش از شناسایی بیماری قرنطینه ای جرب پودری سیب زمینی از گلخانه تولید مینی تیوبر در ایران و امحاء آن subterranea f.sp. subterranea (Sss)

سید جواد نوروزیان؛ مهدیه بنی هاشمی؛ اکبر آهنگران؛ خلیل نیکشاد

دوره 46، شماره 1 ، زمستان 1389، صفحه 88-89

چکیده
  در زمستان سال ۱۳۸۸ در راستای پایش و ردیابی بیمار ی های قرنطینه خارجی در ایران، طی بازدید از یک گلخانه تولید مینی تیوبر واقع در استان اردبیل علایمی شامل زخم های گرد تا کشیده یا نامنظم به رنگ قهوه ای روشن و تیره ویا سیاه روی غده های سیب زمینی و هم چنین گره هایی بر روی ریشه که در ابتدا روشن و به تدریج تیره م ی شدند، دیده شد . نمونه برداری از ...  بیشتر

گزارش کوتاه
6. روی میخک از ایران (CVMV) اولین گزارش از وقوع ویروس پیسک رگبرگ میخک

حسین بیات؛ تبسم قطبی

دوره 46، شماره 1 ، زمستان 1389، صفحه 93-94

چکیده
  توسط ویروس های بسیاری که برخی اختصاصی گل میخک هستند آلوده (Dianthus caryophyllus) گیاه زینتی میخک می شود. از آنجایی که تکثیر میخک از طریق قلمه صورت م ی گیرد، ویروس ها به سهولت از طریق قلمه های آلوده منتق ل می شوند. به دنبال مشاهد ة نشانه های عمومی آلودگی های ویروسی در گلخانه های میخک شهرستان محلات، درسال ۱۳۸۶ تعداد ۱۴۲ نمونة با علائم مشکوک ویروسی ...  بیشتر