مقاله کامل پژوهشی
1. بررسی پاتولوژیکی و فیزیولوژیکی Nattrassia mangiferae عامل زوال درختان سایه‌دار در شهر شیراز

صمد جمالی؛ ضیاءالدین بنی هاشمی

دوره 46، شماره 2 ، زمستان 1389، صفحه 105-109

چکیده
  از قسمت هوایی اکثر درختان زینتی در حال زوال، قارچی جدا شد که با توجه به بررسی‌های صورت گرفته روی خصوصیات ریخت شناسی، فرم یک Nattrassia mangiferae تشخیص داده شد. این بیمارگر از 16 گونه گیاهی متعلق به 16 خانواده گیاهی جداسازی گردید. شش گونه گیاهی شامل، اقاقیا، افرای شبه چناری، ازگیل ژاپنی، ماگنولیا، گندم و گیاه زینتی تاج خروس برای اولین بار در ایران ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. ارزیابی ارقام جو نسبت به بیماری پاخوره گندم (Gaeumannomyces graminis var. tritici)

عبدالرحمان فصیحیانی؛ لیلا زارع

دوره 46، شماره 2 ، زمستان 1389، صفحه 111-120

چکیده
  در این بررسی تعدادی ارقامجو از نظر میزان حساسیت نسبت به جدایه ایرانی عامل  بیماری پاخوره گندم در شرایط اتاقک رشد مورد بررسی قرار گرفتند. بذرهایانواع ارقام جو شامل جو محلی یا جو بدون پوشینه، جو دو ردیفه، جو چهار ردیفه و جو شش ردیفه در لوله‌های آلوده به قارچ عامل بیماری پاخوره گندم (Gaeumannomyces graminis var. tritici) کشت گردیدند. واکنش گیاهانفوق ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. جنس Leveillula روی گیاهان تیره Asteraceae در ایران

سید اکبر خداپرست؛ مهرداد عباسی؛ سحر صمدی؛ فاطمه فتحی

دوره 46، شماره 2 ، زمستان 1389، صفحه 121-134

چکیده
  در این بررسی نمونه‌های Leveillulaجمع‌آوری شده از مناطق مختلف کشور و نمونه‌‌های مجموعه مرجع قارچ‌های وزارت جهاد کشاورزی واقع در مؤسسة تحقیقات گیاهپزشکی کشور در تهران روی گیاهان تیره Asteraceae مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از بررسی‌های ریخت‌شناسی، آرایه‌ها با بهره‌گیری از نوشته‌ها و منابع معتبر موجود شناسایی و تعیین نام شدند. بر اساس این ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. مدیریت تلفیقی بیماری‌های ویروسی گندم در استان چهارمحال و بختیاری

ناصر صحراگرد؛ کرامت اله ایزدپناه؛ قباد بابایی؛ رحیم اسحاقی؛ علیرضا افشاریفر؛ محمود معصومی

دوره 46، شماره 2 ، زمستان 1389، صفحه 135-152

چکیده
  بیماری‌‌های ویروسی به لحاظ اقتصادی مهم‌ترین بیماری‌های غلات در استان چهارمحال و بختیاری هستند. خسارت این عوامل بیماری‌زا در گندم در کشت‌های زودهنگام پاییزه تا 100% نیز دیده شده است. وجود ویروس‌های کوتولگی زرد جو (Barley yellow dwarf virus) (سروتیپ‌های MAV, PAV) ویروس‌ کوتولگی زرد غلات (Cereal yellow dwarf virus) (سروتیپ‌ RPV)، ویروس موزائیک رگه‌ای گندم (Wheat ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. واکنش ارقام هسته‌دارها به فیتوپلاسمای عامل جاروک بادام

محمد عباسیان؛ محمد صالحی

دوره 46، شماره 2 ، زمستان 1389، صفحه 153-160

چکیده
  جاروک یکی از بیماری‌های مهم بادام در ایران و لبنان است. عامل این بیماری Candidatus  Phytoplasma phoenicium  و متعلق به گروه جاروک نخود کبوتر (16SrIX) می‌باشد. جهت مطالعه واکنش هسته‌دارها نسبت به این فیتوپلاسما، نهال‌های دو ساله ارقام درختان میوه هسته‌دار با روش پیوند جانبی با این فیتوپلاسما مایه‌زنی شدند. دو سال بعد از مایه‌زنی، در آلبالو (رقم ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. گونه‌های زیرراسته Aphelenchina، از منطقه جیرفت و کهنوج از جنوب ایران

فرزاد علی رمجی؛ ابراهیم پورجم؛ اکبر کارگر بیده

دوره 46، شماره 2 ، زمستان 1389، صفحه 161-178

چکیده
  به منظور شناسایی فون نماتودهای خاک‌های زراعی منطقه جیرفت و کهنوج در استان کرمان، طی سال های 1382 و 1383، تعداد 250 نمونه خاک و ریشه از گیاهان زراعی منطقه جمع‌‌آوری و نماتودهای موجود در آنها با استفاده از روش الک‌ها و سانتریفوژ استخراج گردید. نماتودهای استخراج شده با استفاده از روش‌‌ دگریسه (De Grisse, 1969) به گلیسیرین منتقل و پس از تهیه اسلایدهای ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
7. تفاوت های دامنه میزبانی، تکثیر و بذربردی جمعیت هایی از نماتود ساقه و پیاز Ditylenchus dipsaci در ایران *

مریم فصیحی؛ زهرا تنها معافی؛ اکبر کارگر بیده؛ علی اسکندری

دوره 46، شماره 2 ، زمستان 1389، صفحه 179-185

چکیده
  نمونه های آلوده به نماتود ساقه و پیاز Ditylenchus dipsaci از گیاهان یونجه و بوته های سیر از تعدادی از مزارع استان های همدان، زنجان، تهران، اصفهان، مازندران و خراسان رضوی جمع آوری شد. پس از استخراج نماتود از اندام های گیاهی به منظور تهیه زادمایه مورد نیاز سه جمعیت  جدا شده از سیر و چهار جمعیت از یونجه روی دیسک هویج کشت داده شدند. دامنه میزبانی ...  بیشتر