مقاله کامل پژوهشی
1. مطالعه تنوع پاتوتایپ‌ها و فاکتورهای بیماری‌زایی قارچ Puccinia triticina Eriksson عامل بیماری زنگ قهوه‌ای گندم در ایران

علیرضا نیازمند؛ فرزاد افشاری؛ مهرداد عباسی؛ سعید رضایی

دوره 46، شماره 3 ، زمستان 1389، صفحه 187-202

چکیده
  بیماری زنگ قهوه‌ای (برگی) گندم که توسط قارچ  Puccinia triticina Erikssonبه وجود می‌آید، یکی از بیماری‌های مهم گندم است که در بسیاری از مناطق گندم‌کاری ایران با شدت‌های مختلف دیده می‌شود. در طی سال‌های 1386 و 1387 نمونه‌های برگی آلوده به این بیماری از مناطق مختلف کشور جمع‌آوری شد. در مجموع پاتوتایپ 51 جدایه با فرمول بیماری‌زایی/ غیر بیماری‌زایی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. اثر گونه‌های تریکودرما بر رهاسازی زئوسپور Phytophthora sojae ، شدت بیماری در سویا و سنجش فعالیت آنزیم‌های گلوکاناز

نجمه ایوبی؛ دوستمراد ظفری؛ منصوره میرابوالفتحی

دوره 46، شماره 3 ، زمستان 1389، صفحه 203-215

چکیده
  در این بررسی اثر ترشحات مایع خارج سلولی 12 گونه قارچ تریکودرما شامل Trichoderma ceramicum, T. virens, T. pseudokoningii , T.koningii, T. koningiosis, T. atroviridae, T. viridescens, T. asperellum, T. harzianum, T .orientalis.,T. brevicompactumو  T. spiraleبر تولید زئوسپور Phytophthora sojae  و میزان فعالیت آنزیم‌های بتا 1 و 3 گلوکاناز و بتا 1 و 4 گلوگاناز (سلولاز)این گونه‌ها در ارتباط با تجزیه دیواره سلولی فیتوفتورا در ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی اروینیاهای پکتولیتیک جدا شده از میزبان‌های زینتی در بخش‌هایی از شمال ایران

ساره بقائی راوری؛ مسعود شمس بخش؛ حشمت ا... رحیمیان؛ ناصر صفائی

دوره 46، شماره 3 ، زمستان 1389، صفحه 217-233

چکیده
  طیف وسیعی از باکتری‌های پکتولیتیک سبب خسارت به گیاهان زینتی می‌شوند. شناسایی دقیق عامل بیماری و بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی باکتری‌ها، برای اعمال روش‌های کنترل مؤثر، ضروری است. تعداد 38 جدایه باکتری از برگ و قسمت‌های گوشتی گیاهان زینتی از گلخانه‌های مختلف استان‌های گیلان، گلستان، شرق مازندران و شهر مشهد جداسازی شد. جدایه‌ها ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. بیماری لکه برگی باکتریایی خاکشیر تلخ ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. maculicola *

پژمان خدایگان؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ مسعود شمس بخش؛ علی برزگر

دوره 46، شماره 3 ، زمستان 1389، صفحه 235-247

چکیده
  در بهار سال 1382 یک بیماری لکه برگی روی بوته‌های خاکشیر وحشی یا تلخ (Sisymbrium irio) در منطقه پلوراستان تهران دیده شد. لکه‌ها مدور تا نامنظم، قهوه‌ای تا سیاه رنگ، نکروزه، به قطر نیم تا یک و نیم میلی‌متر و اغلب دارای هاله سبز کمرنگ تا زرد بودند. با کشت نمونه‌های آلوده روی محیط آگار غذایی حاوی ساکارز، یک سودوموناس لوان مثبت جدا گردید.جدایه‌ها ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. شناسایی و تعیین برخی خصوصیات مولکولی ویروئیدهای مو در استان فارس

محمد زکی عقل؛ کرامت اله ایزدپناه

دوره 46، شماره 3 ، زمستان 1389، صفحه 249-262

چکیده
  به منظور تعیین ویروئیدهای مو در فارس نمونه برداری از تاک‌های دارای علائم مختلف یا بدون علائم در چند نقطه انجام شد. از بافت برگ نمونه‌ها نوکلئیک اسید کل استخراج و با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ویروئیدهای گزارش شده مو، با روش RT-PCR بررسی شد. محصول پی سی آر پس از همسانه سازی تعیین ترادف شد. نتایج نشان داد که تاک‌های مورد بررسی به ویروئیدهای ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. تأثیر عناصر نیتروژن، فسفر، روی و آهن بر نماتود مولد غده (Meloidogyne javanica) در کشت گلخانه ای خیار

حبیب اله چاره گانی؛ اکبر کارگر بیده؛ حبیب الله حمزه زرقانی

دوره 46، شماره 3 ، زمستان 1389، صفحه 263-274

چکیده
  تأثیر سطوح مختلف عناصر پر مصرف نیتروژن و فسفر و کم مصرف روی و آهن بر فعالیت نماتود مولد غده گونه Meloidogyne javanicaروی خیار رقم Super Amelia، در شرایط گلخانه مطالعه گردید. در این مطالعه از سطوح انتخابی صفر، 50، 100، 200 و 400 میلی گرم نیتروژن و صفر، 25، 50 و 100 میلی گرم فسفر در کیلوگرم خاک، به ترتیب از منابع کودهای اوره و سوپرفسفات تریپل، هم چنین سطوح صفر، ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
7. بررسی درون شیشه‌ای کارایی Acibenzolar-S-methyl بر مهار بیماری سوختگی آتشی در سیب رقم Golden delicious

فریدون شاهینی سوق؛ منصوره کشاورزی؛ نادر حسن زاده؛ مجید هاشمی؛ حمید عبدالهی؛ مهیار طاووسی

دوره 46، شماره 3 ، زمستان 1389، صفحه 275-278

چکیده
  در این تحقیق، اثر ماده محرک سیستم‌های دفاعیگیاه با نام بیون (Acibenzolar-S-methyl, Bion) بر شدت بیماری سوختگی آتشی (آتشک) در سیب رقم Golden delicious بررسی شد. سویه‌های باکتری Erwinia amylovora از نمونه‌های آلوده مناطق قزوین، مشهد، نیشابور و کرج جداسازی و پس از شناسایی، مخلوط چهار سویه به عنوان مایه تلقیح به کار برده شد. گیاهچه‌های سیب در محیط MS حاوی BAP و NAA، با ...  بیشتر

گزارش کوتاه
8. اولین گزارش قارچ Lecanicillium lecanii و فرم جنسی آن روی بالشک دراز اندام، از ایران

سکینه نعیم امینی؛ حبیب عباسی پور؛ سیروس آقاجان زاده؛ عباسعلی زمانی

دوره 46، شماره 3 ، زمستان 1389، صفحه 279-280

چکیده
  طی بررسی‌های انجامشده در رابطه با دینامیسم جمعیت و توزیع فضایی بالشک دراز اندام چای، (Pulvinaria floccifera (Westwood) (Hemi.: Coccidae))، از باغ‌های چای شهرستان تنکابن واقع در غرب مازندران در طول سال‌های 87-1388، در تعدادی از نمونه‌های جمع‌آوری شده از باغ‌های شعیب کلایه و بالابند بالشتک‌های آلوده به بیمارگری مشاهده شدند که روی آنها را ریسه‌های سفید ...  بیشتر

گزارش کوتاه
9. جدایه جدید Spiroplasma citri جدا شده از زنجرک Circulifer haematoceps در استان فارس

امین خوانچه زر؛ کرامت اله ایزد پناه؛ محمد صالحی؛ سید محسن تقوی

دوره 46، شماره 3 ، زمستان 1389، صفحه 280-281

چکیده
  جدایه‌های Spiroplasma citri براساس تحرک الکتروفورزی پروتئین و RFLP ژن اسپیرالین به پنج گروه تقسیم شده‌اند (Foissac et al. 1996). در این گزارش دو جدایه جدید S. citri که واجدشرایط برای پایه‌گذاری گروه ششم هستند معرفی می‌گردد. پیش از این آلودگی S. citri در گیاه کنجد گزارش شده بود (Salehi and Izadpanah 2002). نمونه‌های زنجرک ناقل (Salehi et al.1993) آلوده بهS. citri از مناطق مختلف استان ...  بیشتر