مقاله کامل پژوهشی
1. نقش ژن AbreAtr1‌در مکانیسم حفاظتی و بیماری‌زایی قارچ Alternaria brassicae عامل بیماری لکه برگی کلزا با استفاده از Real time PCR *

معصومه مصطفی؛ بهرام شریف نبی؛ ابوالقاسم اسماعیلی؛ ناصر صفایی

دوره 46، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 283-292

چکیده
  قارچ Alternaria brassicaeبه عنوان یکی از مهم‌ترین گونه‌های بذر زاد آلترناریا و عامل بیماری لکه برگی در گیاه کلزا شناخته شده است. در فرایند بیماری‌زایی این قارچ، پیش از این ژن AbreAtr1 به عنوان بخشی از خوشه بیماری‌زایی NRPS-ABC transporter معرفی شده بود. حضور پروتئین‌های ABC transporter در قارچ‌های بیمارگر گیاهی از تجمع ترکیبات سمی که توسط آنها تولید می‌شود، ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. اثر سالیسیلیک اسید و Bacillus subtilis بر پوسیدگی ساقه و ریشه خیار با عامل Fusarium oxysporum f.sp. radicis cucumerinum *

حدیث یوسفی؛ نوازاله صاحبانی؛ منصوره میرابوالفتحی؛ لیلا فراورده؛ وحید مهدوی

دوره 46، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 293-308

چکیده
  در این تحقیق آثار سالیسیلیک اسید و Bacillus  subtilisروی بیماری پوسیدگی ساقه و ریشه خیار با عامل F. oxysporum f.sp. radicis cucumerinum  مورد بررسی قرار گرفت. در محیط پتری غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسید (8-2 میلی‌مولار) بر رشد B. subtilis اثر منفی داشتند، در حالی‌که غلظت‌های بیشتر از 5 میلی‌مولار به طور کامل از رشد قارچ عامل بیماری جلوگیری کردند. کاربرد سالیسیلیک ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. ریخت شناسی و بیماری‌زایی Uromyces viciae – fabae عامل زنگ باقلا

وحید کشاورز توحید؛ سیدعلی موسوی جرف؛ واهه میناسیان؛ محمد ترابی

دوره 46، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 309-317

چکیده
  در این تحقیق دامنه میزبانی و ریخت‌شناسی اسپورهایUromyces viciae-fabae   عامل زنگ باقلا مورد بررسی قرار گرفت. جدایه مورد بررسی روی سه رقم باقلا شامل برکت، سرازیری و شاخ بزی و چهار رقم نخودفرنگی شامل Dorango, Mr.Big, Agro, Utrilo مایه‌زنی گردید و 12 روز بعد از مایه‌زنی از لحاظ تیپ آلودگی (IT) ، شدت آلودگی(DS)  و دوره نهان (LP) ارزیابی شد. در بررسی میزبانی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. تنوع فنوتیپی جدایه‌هایMacrophomina phaseolina و ارتباط آن با بیماری‌زایی

وحید ادراکی؛ ضیاء الدین بنی هاشمی

دوره 46، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 93-100

چکیده
  شصت جدایه Macrophomina phaseolina عامل پوسیدگی زغالی از مناطق مختلف ایران جدا شده از گیاهان طالبی، خربزه، سویا، خیار، رزماری و کنجد مورد استفاده قرار گرفت. خصوصیات فنوتیپی آنها روی PDA در دمای 35 درجه سلسیوس مقایسه شد. ظاهر پرگنه، رشد، میزان تولید سختینه و همچنین ارتباط بین رشد در دمای 35 درجه سلسیوس و اندازه سختینه تعیین گردید و در مطالعات گلخانه‌ای ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. خصوصیات مولکولی و ساخت همسانه عفونت‌زای یک سویه جدید ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در جنوب ایران

علی پاک نیت؛ سیدعلی اکبر بهجت‌نیا؛ سارا خوارزمی؛ مریم شهبازی؛ کرامت اله ایزدپناه

دوره 46، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 101-105

چکیده
  ترادف نوکلئوتیدی ژنوم کامل یک همسانه عفونت‌زای جدایه آباده ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (TYLCV-[Ab]) تعیین شد. ژنوم کامل این ویروس با 2782 نوکلئوتید بیشترین میزان شباهت (95%) را با یک جدایه TYLCV از اسرائیل نشان داد. بدین ترتیب TYLCV-[Ab] یک استرین جدید از TYLCV در ایران محسوب می‌گردد. این ویروس علاوه بر آباده، در مزارع گوجه فرنگی آلوده به بیماری ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. تحریک خاموشی ژن با استفاده از سازه با قابلیت ترانویسی از دو جهت

جعفر نیکان؛ کارا مک گیهی؛ هیو بارکر

دوره 46، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 117-123

چکیده
  قطعه‌ای دی.ان.ای (DNA) ازیک دی.ان.ای مکمل (cDNA) ژنوم کامل ویروس برگ قاشقی سیب زمینی(PLRV)  که بخشی ازژن رپلیکاز ویروس را شامل می‌شود، به وسیله واکنش زنجیره‌ای پلی مراز (PCR) تکثیرگردید. قطعه حاصل به حالت سنس(sense)  به درون یک پلاسمید ناقل در محل همسانه‌سازی چند اتصالی (Polylinker cloning  site) آن که ازهر دو طرف به وسیله یک پیش بر احاطه شده است الحاق ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
7. لزوم ارزیابی مقاومت اندام‌های مختلف گردو به منظور انتخاب ارقام مقاوم به بلایت باکتریایی *

لیدا سیلسپور؛ منصوره کشاورزی؛ داراب حسنی؛ مجید هاشمی

دوره 46، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 325-329

چکیده
  کاشت ارقام مقاوم یکی از مهم‌ترین روش‌های کنترل بیماری بلایت باکتریایی گردو با عامل Xanthomonas arboricola pv. juglandis است. با توجه به حساسیت کلیه بافت های سبز درخت گردو به بیماری بلایت، هدف از این تحقیق بررسی میزان مقاومت نسبی اندام‌های برگ، میوه نارس و میوه رسیده ارقام جدید داخلی جمال و دماوند، ژنوتیپ برتر داخلی Z67 و ارقام تجاری Pedro, Serr, Chandler, Franquette, ...  بیشتر