دوره و شماره: دوره 46، شماره 4، دی 1389 
2. اثر سالیسیلیک اسید و Bacillus subtilis بر پوسیدگی ساقه و ریشه خیار با عامل Fusarium oxysporum f.sp. radicis cucumerinum *

صفحه 293-308

حدیث یوسفی؛ نوازاله صاحبانی؛ منصوره میرابوالفتحی؛ لیلا فراورده؛ وحید مهدوی


3. ریخت شناسی و بیماری‌زایی Uromyces viciae – fabae عامل زنگ باقلا

صفحه 309-317

وحید کشاورز توحید؛ سیدعلی موسوی جرف؛ واهه میناسیان؛ محمد ترابی


5. خصوصیات مولکولی و ساخت همسانه عفونت‌زای یک سویه جدید ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در جنوب ایران

صفحه 101-105

علی پاک نیت؛ سیدعلی اکبر بهجت‌نیا؛ سارا خوارزمی؛ مریم شهبازی؛ کرامت اله ایزدپناه