مقاله کامل پژوهشی
1. معرفی چند گونه Criconematid از پوشش گیاهی تبریز و حومه

علی چناری بوکت؛ غلامرضا نیکنام؛ علی اسکندری

دوره 45، شماره 3 ، زمستان 1388، صفحه 245-255

چکیده
  به‌منظور شناسایی نماتودهای انگل گیاهی متعلق به گروه criconematid در تبریز و حومه، طی سال‏های 1385 و 1386 تعداد 85 نمونه خاک و ریشه گیاهی جمع‌آوری گردید. نماتودها با استفاده از روش الک و سانتریفوژ جداسازی و پس از انتقال به گلیسرین خالص از آنها اسلایدهای میکروسکوپی دائم تهیه گردید. در نهایت یک گونه از جنس Criconema به نام C. mutabile، هفت گونه از جنس Criconemoides ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت‌های Fusarium solani جدا شده از سیب‌زمینی، کدوئیان، لوبیا و نخود براساس نشانگر FAFLP‌*

مجتبی مرادزاده اسکندری؛ محمد جوان نیکخواه؛ رسول زارع؛ سید محمود اخوت؛ آنتونیو مورتی؛ استفانیا سوما؛ گتانو استئا

دوره 45، شماره 3 ، زمستان 1388، صفحه 189-197

چکیده
  به‌منظور مطالعه ساختار ژنتیکی Fusarium solaniبا استفاده از نشانگر مولکولی FAFLP، 149 جدایه ایرانی این قارچ از چهار جمعیت میزبانی مورد آزمایش قرار گرفت. جدایه‌های مذکور شامل 60 جدایه به‌دست آمده از سیب‌زمینی، 30 جدایه F. solani f.sp. cucurbitae، 29 جدایه F. solani f.sp. phaseoli و 30 جدایه F. solani f.sp. pisi بودند. پس از استخراج DNA، هضم آنزیمی، اتصال قطعات برش یافته به آداپتورها ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Sclerotinia sclerotiorum با استفاده از نشانگر *rep-PCR

الهام کریمی؛ ناصر صفایی؛ مسعود شمس بخش

دوره 45، شماره 3 ، زمستان 1388، صفحه 199-212

چکیده
  بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا ناشی از Sclerotinia sclerotiorum یکی از مهم‌ترین بیماری‌های قارچی کلزا در ایران می‌باشد. با توجه به اهمیت این بیماری و عدم وجود اطلاعات کامل از ساختار ژنتیکی جمعیت‌های این قارچ گروه‌های سازگاری میسلیومی و تنوع ژنتیکی بین و درون گروه‌های سازگاری میسلیومی (mycelial compatibility grouping, MCG) شناسایی شده از سه استان ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
4. شناسایی نژادهای فیزیولوژیک Magnaporthe grisea عامل بلاست برنج در استان‌های گیلان و مازندران

صدیقه موسی‌نژاد؛ علی مؤمنی؛ وحید خسروی؛ محمد جوان‌نیکخواه

دوره 45، شماره 3 ، زمستان 1388، صفحه 257-262

چکیده
  جدایه‌های عامل بلاست از استان‌های گیلان و مازندران به هشت رقم افتراقی بین‌المللی شاملRaminad str.3، Zenith، NP-125، Usen، Dular، Kanto 51، Sha-tiao-tsao-s و Caloro، پنج لاین ایزوژنیک حاوی ژن‌های اصلی مقاومت و والد آنها مایه‌زنی شدند و حساسیت و مقاومت ارقام مورد بررسی قرار گرفت. نژادهای IA-89، IA-90، IA-25 و IC-25 برای استان گیلان و نژادهای IA-90 و IA-25 برای استان مازندران ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. بیماری پوسیدگی باکتریایی غلاف برنج در استان مازندران

مهدی رستمی؛ ابوالقاسم قاسمی؛ حشمت اله رحیمیان؛ وحید خسروی

دوره 45، شماره 3 ، زمستان 1388، صفحه 213-227

چکیده
  بیماری پوسیدگی باکتریایی غلاف یکی از بیماری‌های مهم برنج در کشورهای مختلف دنیا و به خصوص نواحی گرمسیری آسیا به شمار می‌رود. بیماری باعث عقیم شدن دانه شده و خسارت جدی روی محصول ایجاد می‌نماید. در نمونه‌برداری‌های انجام شده از مزارع برنج در سال‌های1381 الی 1383، آلودگی ارقام محلی و پرمحصول به عامل باکتریایی ایجاد کننده بیماریپوسیدگی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. بررسی وضعیت تاکسونومیکی جدایه‌های اکسیداز مثبت سودوموناس دخیل در پوسیدگی غلاف برنج در استان مازندران با استفاده از – RFLP 16S rRNA‌*

اسماعیل صابری؛ ناصر صفایی؛ حشمت اله رحیمیان؛ مهدی رستمی

دوره 45، شماره 3 ، زمستان 1388، صفحه 229-243

چکیده
  به‌منظور شناسایی و بررسی روابط جدایه‌های اکسیداز، آرژنین دی هیدرولاز مثبت جنس سودوموناس دخیل در پوسیدگی غلاف برنج، 35 جدایه جمع‌آوری شده همراه با سه جدایه استاندارد با استفاده از آزمون‌های بیماری‌زایی، بیوشیمیایی و الگوی نقوش پروتیینی مورد ارزیابی قرار گرفتند. براساس تجزیه و تحلیل خوشه‌ای داده‌های بیوشیمیایی، جدایه‌ها در ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
7. ساخت پیشبر مصنوعی (SynP1) القا شونده با بیمارگرهای گیاهی و آنالیز عملکرد آن در شرایط تنش‌های زیستی و غیرزیستی در گیاه کلزا

فرهاد شکوهی‌فر؛ محمدرضا زمانی؛ مصطفی مطلبی؛ امیر موسوی؛ محمدعلی ملبوبی

دوره 45، شماره 3 ، زمستان 1388، صفحه 173-187

چکیده
  پیشبرهای مصنوعی تأثیر بسزایی در کاهش پیچیدگی‌های پیشبرهای طبیعی و مؤفقیت برنامه‌های اصلاحی دارند. در این مطالعه دو پیشبر مصنوعی SynP1 و MinP در ترکیب با ژن گزارشگر بتا گلوکرونیداز (GUS)ساخته شد. آنالیز عملکرد این پیشبرها در گیاه کلزا در واکنش به تیمارهای مختلف به‌صورت کمی و کیفی بررسی گردید. نتایج به‌دست آمده نشان داد که پیشبر SynP1 در واکنش ...  بیشتر