مقاله کامل پژوهشی
1. جنبه هایی از بیولوژی دو گونه رایج نماتودهای مولد زخم (Pratylenchus thornei و P. neglectus) در مزارع گندم آبی و ذرت مرودشت

رضا قادری؛ اکبر کارگربیده؛ ضیاءالدین بنی هاشمی

دوره 45، شماره 2 ، زمستان 1388، صفحه 126-139

چکیده
  جنبه هایی از بیولوژی نماتودهای مولد زخم، Pratylenchus neglectus و P. thornei، به عنوان گونه های رایج مزارع گندم آبی و ذرت منطقه مرودشت، در شرایط آزمایشگاه، گلخانه و میکروپلات مطالعه گردید. آزمایش مقدماتی بیماری زایی با استفاده از خاک آلوده به دو گونه در شرایط میکروپلات بر روی گندم رقم فلات در شرایط آبی و دیم، با کود و بدون کود انجام شد. همچنین عکس ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. گزارشی در مورد زنگ‌های استان فارس

الهام قاسمی‌کازرونی؛ مهرداد عباسی؛ سعید رضایی

دوره 45، شماره 2 ، زمستان 1388، صفحه 138-159

چکیده
  در این تحقیق تعداد 33 گونه قارچ متعلق به راسته Pucciniales از استان فارس گزارش می‌شوند. گونه‌های Puccinia absinthii، P. acarnae، P. bardanae، P. cynodontis، P. hieracii، P. kermanensis، P. majoricensis، P. punctata، P. tanaceti، Phragmidium kamtschatkae، Ph. sanguisorbae subsp. mediterraneum، Uromyces anthyllidis،U. inaequialtus var. ecbatanensis  ، U. acantholimonis var. zagrosica، U. junci، U. lineolatus، U. muscari، ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. بررسی مقاومت ارقام نیشکر به سیاهک در شرایط مزرعه و ردیابی قارچ در گیاهچه‌ها

مهین‌ ایزدی؛ سیدعلی موسوی جرف؛ واهه میناسیان

دوره 45، شماره 2 ، زمستان 1388، صفحه 170-181

چکیده
  عکس العمل ارقام مختلف نیشکر نسبت به بیماری سیاهک متفاوت می باشد. گیاهچه‌های ارقام حساس L62-96، نیمه‌حساس CL73-239 و مقاوم CP73-21  نیشکر توسط کشت بافت برگی اطراف مریستم انتهایی با استفاده از کشت کالوس در شرایط درون‌شیشه‌ای (In vitro) به دست آمد. گیاهچه‌ها با استفاده از مایه‌زنی توسط مخلوط دو تیپ آمیزشی اسپوریدیوم و میسلیوم دیکاریوتیک مایه‌زنی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. تهیه آنتی‌بادی چند همسانه‌ای علیه عامل بیماری جاروک لیموترش

مهناز میرزائی؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ محمد صالحی؛ اکبر حسینی پور؛ حسین معصومی؛ مهدی شعبانیان

دوره 45، شماره 2 ، زمستان 1388، صفحه 180-186

چکیده
  بیماری جاروک لیموترش که توسط CandidatusPhytoplasma aurantifolia ایجاد می گردد، یکی از مخرب ترین بیماری های لیموترش دراستان های جنوبی ایران است. برای تهیه آنتی بادی علیه عامل جاروک لیموترش، رگبرگ لیموترش آلوده بااستفاده از بافر GMS هموژنیزه شده و آموده به صورت افتراقی سانتریفیوژ گردید. رسوب حاصل پس از تیمار با آنتی بادی تولید شده بر علیه پروتئین های ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. شناسایی جمعیت‌های ایرانی Gaeumannomyces graminis var. tritici با استفاده از مطالعات ریخت‌شناسی، مولکولی و بیماری‌زایی

لیلا صادقی؛ عزیزاله علیزاده؛ ناصر صفایی؛ مجتبی قلندر

دوره 45، شماره 2 ، زمستان 1388، صفحه 110-126

چکیده
  گونه‌های مختلف Gaeumannomyces به ویژه Gaeumannomyces graminis از مهمترین قارچ‌های بیماری‌زای خاک‌زاد می‌باشند که باعث بروز بیماری خطرناک پاخوره یا پاسوزه غلات و سایر گرامینه‌ها در سراسر دنیا می‌شوند. در این تحقیق 52 جدایه بیمارگر G. graminis از مناطق مختلف مزارع گندم استان‌های تهران، مرکزی، مازندران، گلستان و فارس در دو فصل زراعی85-1384 جمع‌آوری، جدا ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. تعیین وضعیت باروری و تیپ آمیزشی Cochliobolus miyabeanus، عامل لکه‌قهوه‌ای برنج در استان گیلان

اکرم شمسی؛ سیدعلی الهی‌نیا؛ سیداکبر خداپرست؛ صدیقه موسی‌نژاد

دوره 45، شماره 2 ، زمستان 1388، صفحه 101-112

چکیده
  این مطالعه به منظور تعیین وضعیت باروری و تیپ آمیزشی جمعیت طبیعی قارچ Cochliobolus miyabeanus، عامل لکه ‌قهوه‌ای برنج انجام گرفت. تعداد 147 جدایه قارچ، در بهار و تابستان سالهای 1385 و 1386 از مزارع مختلف برنج در استان گیلان جداسازی گردید. قارچ عامل بیماری از بذور و برگ‌های آلوده جداسازی شد و با استفاده از روش تک ‌اسپور خالص سازی گردید. جدایه‌های این ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
7. تعیین ترادف شش جدایه ایرانی ویروس موزائیک هندوانه و مقایسه فیلوژنتیکی جدایه های ایران با سایر جدایه های دنیا

سارا شعیبی؛ محمود معصومی؛ سعید نصراله‌نژاد؛ سارا حیدری؛ کرامت‌اله ایزدپناه؛ اسداله احمدی‌خواه

دوره 45، شماره 2 ، زمستان 1388، صفحه 157-170

چکیده
  ویروس موزائیک هندوانه(Watermelon mosaic virus, WMV) یکی از  پوتی ویروس های مهم و گسترده در دنیا است که به کدوئیان خسارت وارد می کند. به منظور ردیابی وتعیین پراکنش این ویروس در مزارع استان گلستان179 نمونه از گیاهان دارای علائم موزائیک کدو، هندوانه، خربزه و خیار از شش منطقه از استان گلستان جمع آوری و با آنتی سرم WMV در آزمون DAS-ELISA مورد بررسی قرار گرفت ...  بیشتر