دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، دی 1388 

مقاله کامل پژوهشی

1. جنبه هایی از بیولوژی دو گونه رایج نماتودهای مولد زخم (Pratylenchus thornei و P. neglectus) در مزارع گندم آبی و ذرت مرودشت

صفحه 126-139

رضا قادری؛ اکبر کارگربیده؛ ضیاءالدین بنی هاشمی


2. گزارشی در مورد زنگ‌های استان فارس

صفحه 138-159

الهام قاسمی‌کازرونی؛ مهرداد عباسی؛ سعید رضایی


4. تهیه آنتی‌بادی چند همسانه‌ای علیه عامل بیماری جاروک لیموترش

صفحه 180-186

مهناز میرزائی؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ محمد صالحی؛ اکبر حسینی پور؛ حسین معصومی؛ مهدی شعبانیان


6. تعیین وضعیت باروری و تیپ آمیزشی Cochliobolus miyabeanus، عامل لکه‌قهوه‌ای برنج در استان گیلان

صفحه 101-112

اکرم شمسی؛ سیدعلی الهی‌نیا؛ سیداکبر خداپرست؛ صدیقه موسی‌نژاد


7. تعیین ترادف شش جدایه ایرانی ویروس موزائیک هندوانه و مقایسه فیلوژنتیکی جدایه های ایران با سایر جدایه های دنیا

صفحه 157-170

سارا شعیبی؛ محمود معصومی؛ سعید نصراله‌نژاد؛ سارا حیدری؛ کرامت‌اله ایزدپناه؛ اسداله احمدی‌خواه