مقاله کامل پژوهشی
1. واکنش ارقام تجاری و لاین‌های کلزا به جدایه ویروس موزاییک شلغم

مجید جعفری؛ مسعود شمس‌بخش؛ احمد معینی

دوره 52، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 147-159

چکیده
  ویروس موزاییک شلغم (Turnip mosaic virus, TuMV) یکی از شایع‌ترین ویروس‌های مزارع کلزا در ایران محسوب می‌شود. بهترین روش برای کنترل خسارت این ویروس استفاده از ارقام مقاوم می‌باشد. در پژوهش حاضر واکنش 11 رقم تجاری و دو لاین کلزا به جدایه هلندی TuMV در شرایط گلخانه بررسی شد. بوته‌ها در مرحله 3-5 برگی و به روش انتقال مکانیکی با عصاره گیاه توتون آلوده ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. نماتدهای انگل گیاهی زیرخانواده Telotylenchinae (Nematoda: Dolichodoridae) در استان‏های جنوبی ایران

رضا قادری؛ اکبر کارگر

دوره 52، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 161-182

چکیده
  در بررسی نماتدهای انگل گیاهی جمع‏آوری شده از مزارع، باغ‏ها، چمن‏زارها و علف‏زارهای عمدتاً هفت استان جنوبی ایران شامل فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان و بوشهر، در مجموع 13 گونه از نماتدهای زیرخانواده Telotylenchinae و جنس‏های Bitylenchus، Neodolichorhynchus، Paratrophurus، Trophurus و Tylenchorhynchus مورد شناسایی قرار گرفت ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. نماتدهای انگل خانواده‌های Dolichodoridae و Pratylenchidae در فضای سبز شهر شیراز

فاطمه کریمی؛ محمد عبدالهی؛ اکبر کارگر بیده؛ حبیب‌الله چاره‌گانی

دوره 52، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 183-198

چکیده
  به منظور شناسایی فون نماتدهای خانواده‌های  Dolichodoridae و Pratylenchidae  در فضای سبز شهر شیراز، طی سال‌های 1393-1394 تعداد 67 نمونه‌ی خاک و ریشه‌ی گیاهان از مناطق مختلف فضای سبز شهر شیراز جمع‌آوری گردید. پس از استخراج و انتقال نمونه‌ها به گلیسیرین، اسلایدهای میکروسکوپی دائمی تهیه شده و با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین دیجیتالی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه‌های مخمری عامل شانکر درختان میوه هسته‌دار در برخی از استان‌های مرکزی ایران

مجتبی دهقان‌نیری؛ حشمت‌اله رحیمیان

دوره 52، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 199-215

چکیده
  چکیده شانکر یکی از خسارت‌زاترین بیماری‌های درختان میوه هسته‌دار است که سبب ایجاد زخم‌های فرورفته تیره رنگ همراه با تراوش صمغ بر روی سرشاخه‌ها، شاخه‌ها و تنه درختان آلوده می شود. بیماری از مناطق مختلفی از ایران گزارش شده و نشان داده شده است که عمدتا توسط Pseudomonas   syringae   pv.  syringaeو در موارد کمتری به وسیلهXanthomonas   arboricola  ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. ردیابی گونه Biscogniauxia mediterranea، عامل بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط از جنگل‌های ارسباران و ارزیابی بیماری‌زایی آن روی بلوط در شرایط گلخانه

سعید قاسمی اسفهلان؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری

دوره 52، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 217-230

چکیده
  بیماری نو‌ظهور پوسیدگی ذغالی بلوط به عنوان یک تهدید جدی جنگل‌های بلوط در ایران مطرح و گونه Biscogniauxia mediterranea به عنوان عامل بیماری در جنگل‌های منطقه زاگرس معرفی شده است. با این وجود اطلاعاتی در زمینه وقوع این بیماری در جنگل‌های منطقه ارسباران در دسترس نمی‌باشد. تحقیق حاضر با هدف رد‌یابی عامل بیماری در جنگل‌های بلوط منطقه ارسباران ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. تعیین پاتوتیپ‏ و خصوصیات مولکولی تعدادی از جمعیت‌های ایرانی نماتد سیستی سیب‏زمینی (Globodera rostochiensis) و تأثیر ارقام مقاوم و حساس بر تفریخ تخم

شیلا رهبری؛ زهرا تنها معافی؛ علی اسکندری؛ مزدشت گیتی

دوره 52، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 231-247

چکیده
  نماتد سیستی سیب‏زمینی،Globodera rostochiensis  در سال 1387 از مزارع سیب‏زمینی شهرستان بهار در استان همدان گزارش شد. جهت تعیین پاتوتیپ G. rostochiensis، تعداد ده جمعیت‌ از مزارع آلوده سیب‏زمینی در منطقه بهار جمع‌آوری شد. شناسایی گونه بر اساس خصوصیات ریخت‏شناسی و ریخت‏سنجی لاروهای سن دوم و سیست‏ها و با استفاده از آغازگر اختصاصی گونه و تعیین ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
7. بررسی پراکنش و تنوع ژنتیکی آلودگی ایسیومی زرشک و اهمیت آن در بیماری زنگ زرد گندم در استان لرستان

فرشته مهدی‌نیا؛ حسین علایی؛ ابراهیم صداقتی؛ علی دهقانی

دوره 52، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 249-266

چکیده
  زنگ های گندم از جمله زنگ زرد و سیاه از مهمترین عوامل بیماریزای قارچی گندم درجهان و ایران می باشند که با تولید نژادهای جدید ناشی از جهش یا نوترکیبی جنسی غالبا" باعث بروز اپیدمی های شدید و کاهش عملکرد محصول میشوند. در این پژوهش پراکنش و تنوع ژنتیکی آلودگی ایسیومی بوته های زرشک و ارتباط آنها با زنگ زرد گندم مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 95 ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
8. ارتباط بین غلظت عناصر غذایی با اختلالات کلسیمی در ارقام سیب رد دلیشز و گلدن دلیشز

احمد حیدریان؛ محمدرضا نعمت‌اللهی

دوره 52، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 267-278

چکیده
  جهت بررسی علل بروز و توسعه لکه روی میوه، در دو منطقه سمیرم و پادنا، از درختان رد دلیشز و گلدن دلیشز نمونه‌برداری تصادفی انجام گرفت. سپس غلظت عناصر (کلسیم، پتاسیم، منیزیم و نیتروژن) در یک نمونه مرکب از هر باغ تعیین و در قالب طرح کاملاً تصادفی نامتعادل تجزیه‏ و تحلیل گردید. نتایج نشان‏ داد که در میوه‏های دارای علائم در رقم رد دلیشز ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
9. ردیابی و شناسایی مولکولی چهار ویروس مهم مزارع صیفی‌جات در غرب و شمال‌غرب ایران

کژال محمدی؛ محمد حاجی‌زاده؛ داود کولیوند

دوره 52، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 279-288

چکیده
  در این مطالعه، ردیابی و شناسایی ویروس‌های مهم میزبان‌های صیفی‌ در غرب و شمال غرب ایران طی سال‌های 1392 و 1393 مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، تعداد 100 نمونه برگی از میزبان‌های مختلف که مشکوک به آلودگی با ویروس‌های موزاییک خیار (Cucumber mosaic virus, CMV)، موزاییک پیسک سبز خیار (Cucumber green mottle mosaic virus, CGMMV)، موزاییک هندوانه (Watermelon mosaic virus, WMV) و موزاییک ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
10. واکنش افتراقی کدوییان به Phytophthora capsici و P. meloni*

حمیده پاسندی؛ ضیاء‌الدین بنی‌هاشمی

دوره 52، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 289-294

چکیده
  پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از گونه‌های مختلف  Phytophthora  از بیماری‌های مهم محصولات کشاورز ی در ایران می‌باشد.P. melonis و P. capcisi از ایران از کدوییانگزارش شده است امااهمیت P.melonis نسبت به P. capcisi  در کدوییان در ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .در این پژوهش بیماریزایی P. capcisi روی کدوییان با P. melonis مقایسه گردید.گیاهان دو ماهه ارقام و گونه‌های ...  بیشتر

گزارش کوتاه
11. درخت سایه‌بانی تونکا (Dipteryx odorata) میزبان جدید Pratylenchus loosi در باغ چای

ابوالفضل یحیوی آزاد؛ علی سراجی

دوره 52، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 295-296

چکیده
  نماتود مولد زخم ریشه‌ی چای‌، Pratylenchus loosi Loof, 1960، در حال حاضر مهم‌ترین عامل خسارت‌زای چای در ایران و جهان است. این نماتود در بسیاری از کشورهای چای‌خیز جهان از جمله سری‌لانکا، چین، هندوستان، ژاپن و بنگلادش به‌عنوان مهم‌ترین عامل خسارت‌زای این محصول محسوب می‌شود. در کشور ما نیز در سال‌های اخیر این نماتود به‌عنوان بیماری کلیدی و ...  بیشتر