دوره و شماره: دوره 52، شماره 3، بهمن 1395 
9. تاثیر دما بر شدت بیماری ناشی از ویروس‌های موزائیک کوتولگی ذرت و موزائیک جنوبی مرغ

صفحه 429-440

یاسر بی‌نیاز؛ کرامت اله ایزدپناه؛ محمود معصومی؛ حبیب‌اله حمزه زرقانی؛ نرجس راه‌پیما سروستانی؛ اسماعیل ابراهیمی


گزارش کوتاه

10. شدت بیماریزایی دو گونه Fusarium عامل پوسیدگی طوقه برنج در استان گیلان

صفحه 441-443

سارا عفتی لاکه؛ فریدون پاداشت‌دهکایی؛ حسین صارمی