دوره و شماره: دوره 52، شماره 4، زمستان 1395 

مقاله کامل پژوهشی

1. اثر بازدارندگی عصاره جاشیر (Prangos ferulacea) و مرزه (Satureja hortensis) بر نماتود ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica)

صفحه 445-464

شریفه مظفریان؛ محمد عبداللهی؛ حبیب‌اله چاره‌گانی


7. ارتباط سرخشکیدگی بلوط ایرانی(Quercus brantii) با آلودگی آشکار و پنهان به Biscogniauxia mediterranea در جنگل‌های زاگرس

صفحه 535-549

داریوش صفائی؛ سیداکبر خداپرست؛ منصوره میرابوالفتحی؛ صدیقه موسی‌نژاد


گزارش کوتاه

8. اولین گزارش از گروه بیماری‌زایی ۳ و۴ Leptosphaeria maculans عامل شانکر ساقه کلزا از شمال ایران

صفحه 551-554

زهرا وکیلی زارج؛ کامران رهنما؛ سعید نصراله‌نژاد؛ احد یامچی