دوره و شماره: دوره 53، شماره 3، مهر 1396 

مقاله کامل پژوهشی

مطالعه نقش پیشبر مصنوعی SP-DDEE القاء‌پذیر توسط بیمارگرهای قارچی جهت بیان ژن مقاومت در گیاه Brassica napus

صفحه 231-245

مهدی مرادیار؛ مصطفی مطلبی؛ محمدرضا زمانی؛ رستم آقازاده


شناسایی برخی افکتورهای مرتبط با بیماری‌زایی در نماتد سیستی کلم،Heterodera cruciferae, Franklin, 1945

صفحه 287-302

حبیبه جباری؛ غلامرضا نیکنام؛ زهرا تنهامعافی؛ عبدالناصر العشری؛ فلورین گراندلر