دوره و شماره: دوره 54، شماره 2، مرداد 1397 

مقاله کامل پژوهشی

نقش ترکیبات فنولی در واکنش ارقام نیشکر به بیماری سیاهک

صفحه 65-76

10.22034/ijpp.2018.34177

سحر بهاری؛ مهدی صدروی؛ کوروش طاهرخانی


مقاله کوتاه پژوهشی

* واکنش افتراقی کدوییان به Phytophthora capsici و P. melonis

صفحه 294-289

حمیده پاسندی؛ ضیاالدین بنی هاشمی


مقاله کامل پژوهشی

برهمکنش فیتوپلاسماهای عامل بیماری‌های جاروک لیموترش و فیلودی کاهو در آلودگی مخلوط بوته‌های پروانش

صفحه 131-146

10.22034/ijpp.2018.34207

الهام صالحی ابرقوئی؛ کرامت‌اله ایزدپناه؛ سیدمحسن تقوی؛ حبیب‌اله حمزه زرقانی؛ علیرضا افشاریفر


گزارش کوتاه

اولین گزارش زنگ Puccinia oxalidis روی شبدر زینتی (Oxalis triangularis) در ایران

صفحه 159-163

مهرداد عباسی؛ سیدمحسن دامادی؛ وحید رومی