دوره و شماره: دوره 54، شماره 2، تابستان 1397 

مقاله کامل پژوهشی

1. نقش ترکیبات فنولی در واکنش ارقام نیشکر به بیماری سیاهک

صفحه 65-76

سحر بهاری؛ مهدی صدروی؛ کوروش طاهرخانی


مقاله کامل پژوهشی

5. برهمکنش فیتوپلاسماهای عامل بیماری‌های جاروک لیموترش و فیلودی کاهو در آلودگی مخلوط بوته‌های پروانش

صفحه 131-146

الهام صالحی ابرقوئی؛ کرامت‌اله ایزدپناه؛ سیدمحسن تقوی؛ حبیب‌اله حمزه زرقانی؛ علیرضا افشاریفر


6. شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی Elsinoë punicae، عامل بیماری اسکب انار در استان‌های گلستان و مازندران

صفحه 147-157

حجت‌اله ربانی‌نسب؛ مهدی ارزنلو؛ علیرضا دلیلی؛ محمدعلی آقاجانی‌نسب


گزارش کوتاه

7. اولین گزارش زنگ Puccinia oxalidis روی شبدر زینتی (Oxalis triangularis) در ایران

صفحه 159-163

مهرداد عباسی؛ سیدمحسن دامادی؛ وحید رومی