دوره و شماره: دوره 54، شماره 3، پاییز 1397 

مقاله کامل پژوهشی

1. تشخیص مولکولی ژن‌های القاء شده گیاه سیب زمینی دخیل در دفاع علیه باکتری Ralstonia solanacearum

صفحه 163-172

کبری مسلم‌خانی؛ جواد مظفری؛ مسعود شمس‌بخش؛ ابراهیم محمدی گل‌تپه


مقاله کامل پژوهشی

6. بررسی تنوع و تبارزایی جدایه‌های ویروس موزائیک خیار در ایران

صفحه 231-253

مریم شیروانی؛ مجید صیام‌پور