دوره و شماره: دوره 54، شماره 4، زمستان 1397 

مقاله کامل پژوهشی

1. نقش ژن شبه استریکتوزیدین سینتاز-6 در مقاومت گیاه آرابیدوپسیس تالیانا در برابر Alternaria brassicicola

صفحه 263-275

محمدمهدی سوهانی؛ سعیده علی‌دوست؛ سیداکبر خداپرست


3. میزبان‌های طبیعی و انتقال ویروس همراه با کوتولگی زرد تلخه‌بیان

صفحه 291-303

جهانگیر حیدرنژاد؛ پریسا حسن شیخی؛ صدیقه باقری؛ جواد صادقی مجد؛ ، افسانه آویش کوهشاهی؛ نجمه پورامینی؛ حسین معصومی


4. دامنه‌ی میزبانی جمعیت‌های مختلف زنگ برگی گندم در ایران

صفحه 305-316

زهرا نعمتی؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا؛ علی دادخدایی؛ رحیم مهرابی؛ برایان استفنسن


گزارش کوتاه

6. باکتری Brenneria nigrifluens، تهدیدی برای گردوی استان البرز

صفحه 337-341

پژمان خدایگان؛ حکیمه حبیبی