دوره و شماره: دوره 55، شماره 1، خرداد 1398 

مقاله کامل پژوهشی

1. بررسی فعالیت آنزیم بتا- ۱ و ۴ اندوگلوکاناز در سه نماتد بیمارگر گیاهی

صفحه 1-12

10.22034/ijpp.2019.36755

سیده نگین میرقاسمی؛ سالار جمالی؛ محمدمهدی سوهانی؛ آرش زیبایی


مقاله کوتاه پژوهشی

7. اثر کنترلی چهار جدایه‌ از Trichoderma harzianum بر نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در خیار گلخانه‌ای

صفحه 77-82

10.22034/ijpp.2019.36798

فائزه پورخواجه؛ حبیب‌اله چاره‌گانی؛ محمد عبدالهی؛ مهدی صدوری