دوره و شماره: دوره 55، شماره 1، بهار 1398 

مقاله کامل پژوهشی

1. بررسی فعالیت آنزیم بتا- ۱ و ۴ اندوگلوکاناز در سه نماتد بیمارگر گیاهی

صفحه 1-12

سیده نگین میرقاسمی؛ سالار جمالی؛ محمدمهدی سوهانی؛ آرش زیبایی


5. تعیین ویژگی‌های فتوتیپی و ژنوتیپی باکتری عامل بیماری خوشه صمغی گندم در جنوب استان کرمان

صفحه 51-63

میثم آزادی مقدم؛ ذبیح‌اله اعظمی ساردوئی؛ مهدی آزادوار؛ خدیجه سالاری


مقاله کوتاه پژوهشی

7. اثر کنترلی چهار جدایه‌ از Trichoderma harzianum بر نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در خیار گلخانه‌ای

صفحه 77-82

فائزه پورخواجه؛ حبیب‌اله چاره‌گانی؛ محمد عبدالهی؛ مهدی صدوری