دوره و شماره: دوره 55، شماره 2، پاییز 1398 
2. ردیابی سریع ویروس اس سیب‌زمینی با استفاده از نانوذرات طلای پوشش داده شده با آنتی‌بادی

صفحه 105-114

ناهید مسعودی؛ محمدحسن عصاره؛ احمد روحی بخش؛ رسول مدنی؛ مسعود نادرپور؛ تارا امامی؛ سید محمد امینی؛ داود کولیوند


3. سازگاری میسلیومی جدایه‌هایMacrophomina phaseolina در ایران

صفحه 115-128

فاطمه برزگر مروستی؛ ضیاءالدین بنی‌هاشمی


5. اثر کود‏های گوگرددار بر فعالیت نماتد ریشه‏گرهی Meloidogyne incognita در خیار، در شرایط گلخانه

صفحه 149-160

محمد رومیانی؛ اکبر کارگربیده؛ حبیب‏اله حمزه زرقانی؛ ضیاءالدین بنی‏ هاشمی