مقاله کامل پژوهشی
1. ساخت سازه عفونت‌زای جدایه مشهد ویروس سوختگی سیاه برگ چغندرقند (Beet black scorch virus) و بررسی واکنش برخی ارقام چغندرقند نسبت به آن در شرایط گلخانه

جمشید سلطانی ایدلیکی؛ محسن مهرور؛ سیدباقر محمودی؛ محمد زکی عقل؛ منصور صلاتی

دوره 55، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 179-192

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.38313

چکیده
  ویروس سوختگی سیاه برگ چغندرقند (Beet black scorch virus, BBSV) یک ویروس­ جدید خاک زاد چغندرقند می­باشد. به‌منظور ساخت سازه عفونت­­زای این ویروس و بررسی واکنش برخی ارقام چغندرقند به آن، نمونه­های علائم ریشه ریشی در ریشه، از مزرعه­ای در مشهد جمع‌آوری شد. در این نمونه با استفاده از آزمون زنجیره‌ای پلیمراز با ترانویسی معکـوس دو ویروس BBSV ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. ارزیابی بیماری‌زایی چند گونه Fusarium جدا شده از بذر برنج در آزمایشگاه و ردیابی میزان انتقال بیماری پوسیدگی طوقه برنج توسط بذر

وحید خسروی؛ محمد جوان‌نیکخواه؛ حسین صارمی؛ شهرام نعیمی

دوره 55، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 193-208

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.38321

چکیده
  آلودگی قارچی بذر برنج به گونه‌های فوزاریوم مشکل بزرگی برای کشاورزان در دنیا و ایران می‌باشد. شناخت قدرت تهاجمی گونه‌های فوزاریوم مزارع برنج برای توسعه استراتژی‌ مدیریت بیماری‌های ناشی از آنها مفید و موثر است. در این پژوهش بیماری‌زایی 47 جدایه از گونه‌های Fusarium fujikuroi، F. incarnatum، F. proliferatum، F. thapsinum، F. andyazi، F. oxysporum، F. graminearumو F. merismoidesکه ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. القای مقاومت در گیاه گوجه‌فرنگی با استفاده از بتا-آمینوبوتریک اسید علیه جدایه Ta18 باکتری Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis جداشده از ایران

مریم انصاری؛ سیدمحسن تقوی؛ حبیب‌اله حمزه زرقانی؛ علیرضا افشاری‌فر

دوره 55، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 209-226

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.38322

چکیده
  بیماری شانکر باکتریایی ایجاد شده بوسیلهClavibacter michiganensis subsp michiganensis  یکی از بیماری‌های اقتصادی مهم گوجه‌فرنگی است. در این مطالعه، پس از جدا سازی و تشخیص بیمارگر، اثرات پیش‏تیمار بتا-آمینوبوتریک اسید (BABA) علیه بیماری شانکر باکتریایی در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.  BABAبه عنوان یکی از مواد شیمیایی توانمند القا کننده مقاومت ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. مکان یابی سلولی پروتئین های سرکوبگر خاموشی در دو ویروس کوتولگی زردی غلات

رضا الماسی

دوره 55، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 227-235

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.38323

چکیده
  ویروس های زردی غلات از مخرب ترین ویروس های غلات در سراسر دنیا هستند. در این تحقیق پروتئین های P0، سرکوبگرهای خاموشی، در دو ویروس کوتولگی زرد غلات، Cereal yellow dwarf virus-RPV (CYDV-RPV) وCereal yellow dwarf virus- RPS (CYDV-RPS) از نظر محل تجمع و قرارگیری در سلول های گیاه توتون مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور ترادف ژن های P0 پس از تکثیر در آزمون زنجیره ای پلیمراز (PCR)، ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. ارزیابی برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی و تنوع بیماریزائی جدایه‌های Ophiognomonia leptostyla عامل آنتراکنوز گردو پس از نگهداری طولانی مدت

رعنا دستجردی؛ سولماز نادی

دوره 55، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 237-242

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.38324

چکیده
  در این مطالعه قابلیت بازیابی، برخی خصوصیات ریخت‌شناسی و نیز شدت بیماریزائی دوازده جدایه‌ی قارچ عامل بیماری آنتراکنوز گردو سیزده سال پس از نگهداری بر روی کاغذ صافی در محیط کشت آرد یولاف-آگار  (OMA)و در دمای 20- درجه‌ سلسیوس، مورد ارزیابی قرار گرفت. رشد موفق جدایه‌ها از صفر تا 89 درصد متغیر بوده و 75 درصد نمونه‌های ذخیره‌شده، قدرت زنده‌مانی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. شناسایی و ردیابی Phytophthora erythroseptica و دورگ‌های آن با استفاده از آغازگرهای اختصاصی

بنفشه صفایی فراهانی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ آزاده حبیبی

دوره 55، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 243-259

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.38325

چکیده
  گونه­یPhytophthora erythroseptica ، عامل پوسیدگی صورتی سیب­زمینی، یکی از اُاُمیست­های بیماری­زای گیاهی است که خسارت اقتصادی قابل توجهی را در مزرعه و انبار وارد می­کند. به منظور شناسایی و ردیابی دقیق و حساس P. erythroseptica ، شش توالی هسته­ای و میتوکندریایی برای طراحی آغازگرهای اختصاصی مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل شباهت زیاد توالی­های P. ...  بیشتر