دوره و شماره: دوره 55، شماره 3، پاییز 1398 
6. شناسایی و ردیابی Phytophthora erythroseptica و دورگ‌های آن با استفاده از آغازگرهای اختصاصی

صفحه 243-259

بنفشه صفایی فراهانی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ آزاده حبیبی