دوره و شماره: دوره 55، شماره 4، دی 1398 
6. برآورد شدت بیماری ناشی از ویروس وای سیب‌زمینی بر اساس وقوع بیماری در مزارع توتون استان گلستان

صفحه 353-372

10.22034/ijpp.2019.39806

پریسا شریفی نظام‌آباد؛ سعید نصراله‌نژاد؛ اکبر دیزجی؛ محمدعلی آقاجانی؛ احمد ندیمی


گزارش کوتاه

7. نخستین گزارش از Alternaria alternata به عنوان عامل لکه برگی Sambucus ebulus در ایران

صفحه 373-377

10.22034/ijpp.2019.39805

امین علیدادی؛ اسماعیل شمس؛ سمیرا کریم‌زاده؛ محمد جوان نیکخواه