مقاله کامل پژوهشی
1. اثر بیمارگر قارچی Leptosphaeria maculans در مرحله زیواپرور بر پروفیل متابولیکی گیاه کلزا رقم هایولا 401 در یک برهم کنش سازگار

زهرا امجدی؛ حبیب‌اله حمزه‌زرقانی

دوره 55، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 261-285

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.39799

چکیده
  پیشرفت­های اخیر در زمینه ابزارها و استخراج داده­ها، امکان مطالعه تاثیر تنش­های مختلف را بر متابولیسم اولیه و ثانویه گیاه به­وجود آورده است. مطالعه مکانیسم­های بیماریزایی و شناسائی مسیرهای متابولیکی مرتبط با بیماریزائی در گیاه، تغییرات در پروفیل متابولیکی بخش قطبی حاصل از برهمکنش سازگار قارچ Leptosphaeria maculans (فرم غیرجنسی Phoma ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. اثر سرکوبگر‌های خاموشی ویروس موزائیک زرد راه راه جو (Barley yellow striate mosaic virus) بر میزان بیان ژن‌های مرتبط با اتوفاژی در گیاهNicotiana benthamiana 16c

سمیرا ربیعی؛ علیرضا افشاری‌فر؛ کرامت‌اله ایزدپناه

دوره 55، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 287-303

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.39801

چکیده
  اتوفاژی یک فرایند محافظت شده در یوکاریوت‌ها برای حذف اجزای سلولی آسیب دیده یا نا خواسته است. این مسیر در مقاومت به بیماری‌های گیاهی نیز دخیل می‌باشد اما مکانیزم آن دقیقا مشخص نیست. در این مطالعه تاثیر دو پروتیین سرکوبگر (:Pفسفوپروتیین و :P3پروتیین فرعی 3) متعلق به ویروس موزائیک زرد راه راه جو (BYSMV) بر بیان چهار ژن مهم دخیل در اتوفاژی شامل ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. بررسی وضعیت بیماری سفیدک‌پودری انگور در سه شهرستان منطقه سیستان، ایران

زهرا نصیرپور؛ محمد سالاری؛ محمدعلی آقاجانی؛ عبدالحسین طاهری

دوره 55، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 305-322

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.39802

چکیده
  بیماری سفیدک­پودری انگور در اثر آلودگی با قارچ Erysiphe necatorایجاد شده و از مهمترین بیماری­های انگور در دنیا و ایران بشمار می­رود. جهـت بررسـی وضعیت آلودگی به این بیماری در منطقه سیستان طی دو سال زراعی 96-1395 و 97-1396 تعداد 30 تاکستان در سه شهرستان زابل، زهک و هامون انتخاب و یادداشت­برداری از آن­ها جهت ثبت داده­های مربوط به میزان وقوع ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. ارزیابی برخیاز فاکتورهای بیماریزایی و مرتبط با پرآزاری استرینهای Xanthomonas arboricola pv. pruni در استان خراسانرضوی

اسماء رحمان‌زاده؛ ساره بقایی راوری؛ عصمت مهدیخانی مقدم

دوره 55، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 323-337

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.39803

چکیده
  باکتری(Xap) Xanthomonas arboricola pv. pruniعامل لکه روی برگ، میوه و شانکر‍باکتریایی شاخه در شرایط گرم و مرطوب روی درختان میوه‍هسته دار می‍باشد. در تحقیق حاضر، بیماریزایی 18 استرین Xap خراسان‍رضوی درشرایط گلخانه روی نهال‍های آلوی سانتاروزا بررسی‍شد. تعدادی از فاکتورهای بیماریزایی شامل پلاسمید pXap41، افکتورهای اختصاصی تیپ III ترشحی و همچنین ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. تعیین توالی کامل جدایه ایرانی ویروس موزاییک چغندرقند

موسی محمدی؛ احمد حسینی

دوره 55، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 339-351

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.39804

چکیده
  ویروس موزاییک چغندر (Beet mosaic virus, BtMV)، تنها پوتی‌ویروس آلوده‌کننده چغندرقند بوده و امروزه در سراسر چغندرکاری‌های جهان پراکنش دارد. در مطالعه حاضر ژنوم کامل جدایه‌ای از این ویروس (Ir-VRU) با استفاده از آغازگرهای دژنره عمومی پوتی‌ویروس‌ها، آغازگرهای اختصاصی طراحی شده و همچنین روش 5'-RACE برای اولین بار در ایران توالی یابی شد. ژنوم کامل جدایه ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. برآورد شدت بیماری ناشی از ویروس وای سیب‌زمینی بر اساس وقوع بیماری در مزارع توتون استان گلستان

پریسا شریفی نظام‌آباد؛ سعید نصراله‌نژاد؛ اکبر دیزجی؛ محمدعلی آقاجانی؛ احمد ندیمی

دوره 55، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 353-372

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.39806

چکیده
  ویروس وای سیب­زمینی (Potato virus Y, PVY)، گونۀ تیپ جنس Potyvirusاز تیرة Potyviridae، از جمله ویروس­های مخرب­ توتون در دنیا می­باشد. به منظور تعیین رابطه کمی بین میزان وقوع و شدت بیماری ناشی از PVY در پنج رقم رایج مورد کشت در مزارع توتون استان گلستان، طی فصل زراعی 1396، تعداد 15 مزرعه توتون در سه شهرستان گرگان، علی­آباد و مینودشت انتخاب و در فواصل ...  بیشتر

گزارش کوتاه
7. نخستین گزارش از Alternaria alternata به عنوان عامل لکه برگی Sambucus ebulus در ایران

امین علیدادی؛ اسماعیل شمس؛ سمیرا کریم‌زاده؛ محمد جوان نیکخواه

دوره 55، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 373-377

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.39805

چکیده
  گیاهان دارویی از دیرباز ارتباط نزدیکی با زندگی انسانی داشته و برای درمان برخی بیماری‌های انسانی استفاده شده اند. گیاه آقطی با نام علمی Sambucus ebulus (Caprifoliaceae) از گونه های ارزشمند و دارویی از زمان قدیم است و بومی مناطق جنوبی و مرکزی اروپا، شمال غربی آفریقا و جنوب غربی آسیا (به ویژه شمال ایران) می‌باشد (Westwood 1985; Jabbari et al. 2017). این گونه نقش ...  بیشتر