مقاله کامل پژوهشی
1. بررسی تعامل بین نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica و Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum روی برخی ارقام خیار تحت شرایط گلخانه

مهدی محمدیان سرچشمه؛ سعید رضائی؛ ابراهیم شکوهی؛ علیرضا ایرانبخش

دوره 56، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 344-335

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2021.244373

چکیده
  تعامل قارچ عامل بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه خیار Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum و نماتد Meloidogyne javanica روی سه رقم خیار خصیب، نگین و دستجردی در آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی در قالب فاکتوریل با 14 تیمار در چهار تکرار شامل شاهد، مایه‌زنی قارچ به تنهایی، نماتد به تنهایی در چهار سطح 1500، 3000، 4500 و 6000 لارو نماتد در هزار گرم خاک و مایه زنی قارچ به دو ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. ارزیابی واکنش چند ژنوتیپ پرشین لایم به‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’ در شرایط گلخانه

سینا نوری زاده؛ رضا خاک‌ور؛ مرتضی گل محمدی؛ سید مهدی بنی هاشمیان؛ محمد مهدی فقیهی

دوره 56، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 345-358

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2021.116656.303

چکیده
  در این پژوهش واکنش سه ژنوتیپ متحمل شامل TLC876، TLCRO، TLCR10 و یک ژنوتیپ حساس (ژنوتیپ RA) پرشین‌لایم با روش مایه‌زنی با پیوند به فیتوپلاسمای جاروک لیموترش در شرایط گرم (دمای روز 37-35 و دمای شب 27-25 درجه‌ی سانتی‌گراد) ارزیابی شد. هم چنین، در شرایط دمایی خنک (دمای روز 26-24 درجه‌ی سانتی‌گراد و دمای شب 20-18 درجه‌ی سانتی‌گراد) واکنش ژنوتیپ RA به این ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. جداسازی، تعیین نژاد و مشخصات مولکولی Fusarium oxysporum f. sp. melonis عامل پژمردگی فوزاریومی خربزه در استان بوشهر

فاطمه صباحی؛ ضیاءالدین بنی هاشمی

دوره 56، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 359-369

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2021.244375

چکیده
  در طی بازدیدی که در اردیبهشت سال 1397 از مزارع خربزه در شهرستان دشتی، منطقه دشت پلنگ استان بوشهر انجام شد، علائم پژمردگی و زردی در گیاهان مشاهده شد. به منظور بررسی عامل بیماری، نمونه‌های آلوده به آزمایشگاه منتقل شدند و پنج پرگنه‌ قارچی از ساقه‌های آلوده جداسازی شد. بر اساس خصوصیات ریخت‌شناختی و توالی‌سنجی سه ناحیه ژنی ITS و EF-1α و ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. جایگاه فیلوژنتیکی باکتری اندوفیت Bacillus sp. Bp91 جدا شده از سیب زمینی و فعالیت ضدمیکروبی آن علیه باکتری Ralstonia solanacearum

کامبیز بهمنی؛ نادر حسن زاده؛ بهروز حریقی؛ علیرضا معرفت

دوره 56، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 371-387

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2021.244376

چکیده
  بیماری پژمردگی باکتریایی سیب‌زمینی ناشی از Ralstonia solanacearum یکی از مخرب-ترین بیماری‌های سیب‌زمینی در سراسر جهان و از جمله در استان کردستان ایران است. استفاده از باکتری‌های اندوفیت یکی از راهکارهای مؤثر در کنترل بیماری مذکور است. در این تحقیق از سویه Bacillus sp. Bp91 که به‌عنوان اندوفیت هم‌ستیز برتر از مزارع سیب زمینی استان کردستان جداسازی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. توانایی باکتری های اندوفیت در بازدارندگی رشد شبه قارچ های عامل پوسیدگی طوقه و ریشه Phytophthora nicotianae و Phytophthora citrophthora در پایه بکرایی (.Citrus sp)

طاهره سادات هاشمی؛ داو,ود صمصام پور؛ جلال سلطانی؛ مجید عسکری سیاهویی؛ مصطفی قاسمی

دوره 56، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 389-404

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2021.244377

چکیده
  باکتری‌های اندوفیت یکی از مهمترین ابزارهای توانمند در کنترل زیستی عوامل بیماری‌زای گیاهی و حفاظت گیاهان در برابر خسارت ناشی از آن‌ها هستند. ارزیابی قدرت بازدارندگی باکتری‌های اندوفیت جداسازی شده از باغ‌های نارنگی استان هرمزگان علیه عامل پوسیدگی طوقه و ریشه، ناشی از شبه قارچ-های Phytophthora nicotianae و Phytophthora citrophthora در شرایط آزمایشگاه ...  بیشتر

گزارش کوتاه
6. اولین گزارش ویروس جزیرای پیچیدگی برگ پنبه و بتاستلایت همراه آن از گیاهان ختمی، بامیه و آفتاب گردان از ایران

خدیجه سالاری؛ Jahangir Heydarnejad؛ حسین معصومی؛ وحید حسن وند

دوره 56، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 405-408

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2021.244378

چکیده
  جنس Begomovirus بزرگترین جنس در خانواده Geminiviridae است. در این مطالعه، یک نمونه ختمی با علائم مشکوک به آلودگی بگوموویروس‌ها شامل کوتولگی و پیچیدگی شدید برگ از شهرستان‌ جیرفت جمع‌آوری گردید و استخراج دی‌اِن‌‌اِی کل به روش CTAB، براساس دستورالعمل ارائه شده انجام شد. آلودگی این نمونه با روش توالی‌یابی نسل جدید مورد بررسی قرار گرفت. پس از واکاوی ...  بیشتر