دوره و شماره: دوره 56، شماره 1، بهار 1399 
6. معرفی DNAآپتامر کوتاه شده به عنوان پروب مولکولی جدید برای ردیابی آفلاتوکسین B1 به کمک تکنیک های شبیه سازی محاسباتی

صفحه 99-117

مریم موسیوند؛ محمد جوان نیکخواه؛ کوثر باقرزاده؛ لورا آنفوسی؛ امیر میرزادی گوهری


گزارش کوتاه

7. توصیف گونه Pratylenchus elamini Zeidan & Geraert, 1991 از ایران

صفحه 119-123

علی اسکندری؛ منوچهر حسین وند؛ شهین گنج خانلو