دوره و شماره: دوره 56، شماره 2، تابستان 1399 
8. Identification of Cotton leaf curl Multan virus, a new threating Begomovirus in Iran

صفحه 217-218

10.22034/ijpp.2020.46908

نادیا مشرف؛ سعید تابعین؛ سید علی اکبر بهجت نیا؛ جیان پائولو آکوتو