مقاله کامل پژوهشی
1. تاکسونومی، فیلوژنی و بیماری‌زایی برخی گونه‌هایBipolaris، Curvularia و Exserohilum همراه با تعدادی از گندمیان در جنوب ایران

سپیده فکری کهن؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا

دوره 56، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 125-152

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2020.46898

چکیده
  به منظور شناسایی، بررسی روابط فیلوژنتیک و بیماری‌زایی قارچ‌های گرامینی‌کلوس در غلات جنوب ایران، طی بهار و تابستان 1396 نمونه‌برداری از برگ، ریشه و طوقه‌ی جو، چمن، ذرت و گندم در استان‌های بوشهر، خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد انجام شد. بر اساس مطالعات ریخت‌شناختی و فیلوژنتیکی، 141 جدایه‌ی به دست آمده شامل سه گونه‌ی Bipolaris (B. ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. بررسی واکنش هفت اکوتیپ‏ یونجه (Medicago sativa L.) نسبت به نماتد ساقه و پیاز (Ditylenchus dipsaci)

فرزاد مرادی؛ حجت اله مظاهری لقب؛ لیلا کاشی؛ سید سعید موسوی

دوره 56، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 153-162

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2020.46900

چکیده
  نماتدهای انگل گیاهی باعث کاهش معنی‌دار تولید محصولات کشاورزی می‌شوند. نماتد ساقه و پیاز (Ditylenchus dipsaci) یکی از بیمارگرهای مهم تعدادی از گیاهان زینتی و زراعی از جمله یونجه محسوب می‏شود. در این مطالعه واکنش هفت اکوتیپ یونجه نسبت به این نماتد در شرایط گلخانه بررسی گردید. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی و با سه تکرار انجام گرفت. نتایج ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. تأثیر قارچ‌های میکوریز آربوسکولار، (Glomus mosseae وG. intraradices) و قارچ‌‌های آنتاگونیست Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia و Purpureocillium lilacinum بر شاخص‌های بیماریزایی و تکثیر Meloidogyne javanica در سه پایه هلو در شرایط گلخانه

اکرم عبداللهی ارجنکی؛ علی اکبر فدایی تهرانی؛ ناصر پنجکه؛ محمد سالاری؛ عبدالحسین طاهری

دوره 56، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 163-175

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2020.46901

چکیده
  کنترل زیستی یکی از روش‌هایی است که برای کاهش خسارت نماتدها به طور وسیع مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور بررسی اثر قارچ‌های مهار زیستی بر شاخص‌های بیماریزایی و تکثیر نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica، از دو گونه قارچ میکوریز آربوسکولار Glomus mosseae، G. intraradices و قارچ‌هایchlamydosporia var. chlamydosporia Pochoniaو Purpureocillium lilacinum در سه رقم پایه هلو (هلندری، ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. شناسایی پلی فازی گونه Cercospora cf. sigesbeckiae همراه با بیماری لکه برگی سرکوسپورایی گیاهان دانه روغنی سویا، کلزا و کنجد در استان‌های گلستان و مازندران

مونس بخشی؛ رسول زارع

دوره 56، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 177-192

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2020.46904

چکیده
  Soybean, sesame and rapeseed are important industrial crop plants in the world and Iran. Cercospora leaf spot is a significant threat to the production of these crops specially in soybean, worldwide. In a field survey in Golestan and Mazandaran provinces, the widespread distribution of leaf spot symptoms on soybean, sesame and rapeseed was observed. In order to identify the fungal agents associated with this disease, symptomatic leaves were collected from the field and taken to the laboratory. Single spore cultures derived directly from leaf spots. In total, 50 isolates were obtained of which eight ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. تعیین تیپ‌های آمیزشی جدایه‌های قارچ Pyrenophora graminea، عامل لکه نواری جو در شمال غرب ایران

بیتا باباخانی؛ عبداله احمدپور؛ محمد جوان نیکخواه

دوره 56، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 193-205

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2020.46905

چکیده
  لکه نواری جو با عامل Pyrenophora graminea یکی از مهم‌ترین و مخرب‌ترین بیماری‌های جو محسوب می‌شود. در طی سال زراعی 1395، 121 جدایه P. graminea از مزارع جو استان‌های آذربایجان‌غربی (میاندوآب)، آذربایجان‌شرقی (میانه)، اردبیل (برجلو) و زنجان (خرمدره) جداسازی شد. پس از شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی جدایه‌ها با آغازگرهای اختصاصی گونه، آغازگرهای تیپ آمیزشی ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
6. معرفی دو قارچ بیمارگر جدید روی آکاسیا در ایران

مهرداد عباسی

دوره 56، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 207-212

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2020.46906

چکیده
  دو قارچ بیمارگر بیوتروف Phyllactinia acaciae از راسته Erysiphales و Ravenelia sp. از راسته Pucciniales برای اولین بار روی درختچه آکاسیا (مغیر) Acacia oerfota در ایران گزارش می شوند. این اولین گزارش گونه سفیدک پودری P. acaciae در ایران و غرب آسیا محسوب می شود. همچنین جنس Ravenelia برای میکوبیوتای زنگ های ایران تازگی دارد. آرایه های شناسایی شده با شرح ویژگی های مرفولوژیکی و ارایه ...  بیشتر

گزارش کوتاه
7. اولین گزارش از زنگار حفره دم‏میوه سیب ناشی از قارچ مخمر مانند Aureobasidium pullulans در ایران

احمد حیدریان؛ محمدرضا نعمت الهی؛ حسن الماسی

دوره 56، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 213-216

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2020.46907

چکیده
  عارضه زنگار دم میوه روی ارقام سیب گلدن دلیشز و رد دلیشز رو به گسترش است. بافت کرکی قهوه‏ای رنگ در سلول‏های اپیدرمی حفره دم‏میوه سیب حدودا 30 روز بعد از تمام‏گل، در ‏زمان رشد سریع‏ سلول‏های اپیدرمی در میوه‏های گلدن دلیشز و رد دلیشز شکل می‏گیرد و تا رشد کامل میوه ادامه پیدا می‏کند. 30 نمونه دارای علائم در طول فصل رویش به ...  بیشتر

گزارش کوتاه
8. Identification of Cotton leaf curl Multan virus, a new threating Begomovirus in Iran

نادیا مشرف؛ سعید تابعین؛ سید علی اکبر بهجت نیا؛ جیان پائولو آکوتو

دوره 56، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 217-218

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2020.46908

چکیده
  Chinese hibiscus, Hibiscus rosa-sinensis L., is a common ornamental shrub in warm and humid regions of Iran like Khuzestan province, southwestern Iran. During 2019, some Chinese hibiscus plants showing begomovirus like symptoms including vein enation and leaf cupping (Figure 1A) were observed in Ahvaz, Khuzestan province. New plants obtained from cuttings of symptomatic plants showed the same symptoms. Leaf samples were collected and the extracted total DNA was subjected to polymerase chain reaction (PCR). Degenerate primer pairs were used to detect DNA A and DNA B genomic fragments of begomoviruses ...  بیشتر