نویسنده = مهرداد صالح زاده
اولین گزارش از وقوع ویروس تورادو گوجه‌فرنگی از ایران

دوره 58، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 55-59

10.22034/ijpp.2022.557747.390

مهرداد صالح زاده؛ علیرضا افشاریفر؛ سعیده دهقانپور فراشاه


اولین گزارش از ویروس پیچیدگی برگ فلفل و بتاستلایت همراه با آن از روی فلفل دلمه‌ای و گوجه‌فرنگی از استانهای مرکزی ایران

دوره 57، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 337-341

10.22034/ijpp.2022.549473.384

مهرداد صالح زاده؛ علیرضا افشاریفر؛ سعیده دهقانپور فراشاه؛ مسعود رضائی