نویسنده = زهرا تنها معافی
معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از جنس‏های Crossonema Mehta & Raski, 1971 و Ogma Southern, 1914 در جنگل‏های رامسر

دوره 52، شماره 3، بهمن 1395، صفحه 357-373

فهیمه نیاستی؛ علی اسکندری؛ زهرا تنها معافی؛ آیت‏ اله سعیدی‏زاده


مقایسة جمعیت‏های مختلف Heterodera schachtii با استفاده از مشخصات مرفولوژیکی و مولکولی

دوره 47، شماره 4، دی 1390، صفحه 405-418

عباس مکرم حصار؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ زهرا تنها معافی