نویسنده = مهدی ارزنلو
شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی Elsinoë punicae، عامل بیماری اسکب انار در استان‌های گلستان و مازندران

دوره 54، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 147-157

10.22034/ijpp.2018.34208

حجت‌اله ربانی‌نسب؛ مهدی ارزنلو؛ علیرضا دلیلی؛ محمدعلی آقاجانی‌نسب


بررسی مولکولی جدایه‌های Absidiaبر اساس ناحیهrDNA-ITS

دوره 49، شماره 4، آذر 1392، صفحه 447-451

زهرا ده بوید؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ مهدی ارزنلو


ارزیابی مقاومت نسبی شش رقم آفتابگردان در برابر گونه Alternaria alternata

دوره 49، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 77-82

سیما خدایی؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری؛ مصطفی ولیزاده