نویسنده = رضا مستوفی زاده قلمفرسا
شناسایی و بیماری‌زایی گونه‌های Fusarium عامل پوسیدگی ریشه لوبیا با تاکید بر مطالعه فیلوژنتیکی و دامنه میزبانی گونه مرکبFusarium solani در استان مرکزی

دوره 57، شماره 3، آذر 1400، صفحه 217-236

10.22034/ijpp.2022.545168.375

اسماعیل راه خدایی؛ حبیب حمزه زرقانی؛ ضیاءالدین بنی هاشمی؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا؛ رضا فرخی‌نژاد


شناسایی و ردیابی Phytophthora erythroseptica و دورگ‌های آن با استفاده از آغازگرهای اختصاصی

دوره 55، شماره 3، مهر 1398، صفحه 243-259

10.22034/ijpp.2019.38325

بنفشه صفایی فراهانی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ آزاده حبیبی


دامنه‌ی میزبانی جمعیت‌های مختلف زنگ برگی گندم در ایران

دوره 54، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 305-316

10.22034/ijpp.2019.35619

زهرا نعمتی؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا؛ علی دادخدایی؛ رحیم مهرابی؛ برایان استفنسن


تاکسونومی، فیلوژنی و بیماری‌زایی گونه‌های Pythium در شالیزارهای برنج استان فارس

دوره 53، شماره 1، تیر 1396، صفحه 31-53

فاطمه سلمانی نژاد؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا


شناسایی و ردیابی مولکولی Phytophthora melonis بر‌اساس ژنوم هسته‌ای و میتوکندریایی*

دوره 53، شماره 1، تیر 1396، صفحه 97-117

سیده معصومه ذو‌الانواری؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ علی دادخدایی


بررسی خصوصیات مولکولی و ریخت‌شناختی عامل پوسیدگی صورتی سیب‌زمینی در انبارهای استان فارس

دوره 51، شماره 2، تیر 1394، صفحه 197-214

بنفشه صفایی فراهانی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ جایلز هاردی؛ ترینا رجس


تنوع ژنتیکی درون‌گونه‌ای Phytophthora cryptogea و P. drechsleri *

دوره 50، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 17-17

رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا


واکنش ارقام پسته به Phytophthora pistaciae و اثر دما بر بیماری‏زایی آن

دوره 49، شماره 3، آذر 1392، صفحه 279-296

زهرا میرسلیمانی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ امیرحسین محمدی؛ محمد جواهری؛ ضیاءالدین بنی‌هاشمی


برهمکنش درون‌زیوه‌ای Verticillium dahliae، عامل پژمردگی ورتیسیلیومی پسته با Acremonium kiliense

دوره 49، شماره 4، آذر 1392، صفحه 365-374

زهره نسیمی؛ ضیاالدین بنی‌هاشمی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا