نویسنده = علیرضا افشاری‌فر
بررسی ژن p25 در سه جمعیت ایرانی ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند (Beet necrotic yellow vein virus) و نقش ارقام حساس و مقاوم در تنوع ژن p25*

دوره 51، شماره 3، مهر 1394، صفحه 287-296

ابوذر قربانی؛ کرامت‌اله ایزدپناه؛ محمود معصومی؛ علیرضا افشاری‌فر؛ سعید دارابی


تعیین ویژگی‌های ژنوم کامل یک جدایه ویروس کوتولگی زرد جو (BYDV-PAV) از ایران

دوره 51، شماره 2، تیر 1394، صفحه 163-176

آرزو پاکدل؛ علیرضا افشاری‌فر؛ علی نیازی؛ کرامت‌اله ایزدپناه