کلیدواژه‌ها = فیلوژنی
شناسایی و بیماری‌زایی گونه‌های Fusarium عامل پوسیدگی ریشه لوبیا با تاکید بر مطالعه فیلوژنتیکی و دامنه میزبانی گونه مرکبFusarium solani در استان مرکزی

دوره 57، شماره 3، آذر 1400، صفحه 217-236

10.22034/ijpp.2022.545168.375

اسماعیل راه خدایی؛ حبیب حمزه زرقانی؛ ضیاءالدین بنی هاشمی؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا؛ رضا فرخی‌نژاد


اطلاعات جدید پیرامون شبه قارچ های مولد زنگ سفید گیاهان در ایران

دوره 57، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 27-50

10.22034/ijpp.2021.529528.352

محمد رضا میرزایی؛ ناصر پنجه‌که؛ محمد سالاری؛ رسول زارع؛ مهدی پیرنیا؛ شیراحمد سارانی


بازبینی گونه Pyricularia oryzae و معرفی میزبان‌های جدید این بیمارگر در ایران

دوره 52، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 67-83

عادل پردل؛ محمد جوان نیکخواه؛ سیداکبر خداپرست


بررسی مولکولی جدایه‌های Absidiaبر اساس ناحیهrDNA-ITS

دوره 49، شماره 4، آذر 1392، صفحه 447-451

زهرا ده بوید؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ مهدی ارزنلو


بررسی مولکولی و فیلوژنتیکی جدایه‌های جنس Rhizopus بر اساس منطقه ITS و مناطق D1-D2 از DNA ریبوزومی *

دوره 47، شماره 3، دی 1390، صفحه 195-205

پریسا محمدی؛ حسن‌رضا اعتباریان؛ رسول زارع؛ محسن ابراهیمی


ترادف نوکلئوتیدی و ویژگی های ساختاری دو واریانت جدید ویروئید کوتولگی رازک از مرکبات استان فارس

دوره 45، شماره 1، دی 1388، صفحه 45-58

سید علی اکبر باقریان؛ کرامت اله ایزدپناه؛ علیرضا افشاریفر؛ سید علی اکبر بهجت نیا