کلیدواژه‌ها = بیماری‌زایی
دامنه‌ی میزبانی جمعیت‌های مختلف زنگ برگی گندم در ایران

دوره 54، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 305-316

10.22034/ijpp.2019.35619

زهرا نعمتی؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا؛ علی دادخدایی؛ رحیم مهرابی؛ برایان استفنسن


بررسی برهمکنش نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica و قارچ Verticillium dahliae در گوجه‌فرنگی

دوره 53، شماره 4، دی 1396، صفحه 371-383

زینب محبوبی؛ مجید اولیا؛ بهرام شریف‌نبی


ساخت همسانه عفونت‌زای ویروئید‌های مرکبات و اثبات بیماری‌زایی آنها

دوره 53، شماره 4، دی 1396، صفحه 399-415

لیلا ابراهیمی مقدم؛ محمد زکی عقل؛ بهروز جعفرپور؛ محسن مهرور


نقش چند ژن مرتبط با مقاومت در تعامل گیاه برنج با باکتری عامل بیماری نوار قهوه‌ای

دوره 51، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 523-539

امیر مسعود حیدری‌نژاد؛ ولی‌اله بابایی‌زاد؛ حشمت‌اله رحیمیان


بیماریزایی Mycogone perniciosa عامل بیماری حباب‌تر قارچ خوراکی دکمه‌ای در ایران*

دوره 50، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 359-368

مصطفی جمالی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ فاطمه علی حسین زاده مقدم؛ سیدمحسن نساج حسینی؛ عرفان محمدی


بررسی بیماری‌زایی جدایه‌هایی از Phytophthora و Pythium (sensu lato) روی شاخه‌های بریده و دانهال‌های بادام

دوره 49، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 33-39

زینب عزیزی؛ جهانشیر امینی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ سعید عباسی


ریخت‌شناسی، بیماری‌زایی و تعیین توالی بخشی از دی اِن اِی ریبوزومی Ceratorhiza hydrophila از روی برنج در ایران

دوره 48، شماره 3، آذر 1391، صفحه 411-415

امیررضا امیرمیجانی؛ سیداکبر خداپرست؛ فریدون پاداشت دهکائی؛ محمدمهدی سوهانی


وقوع آلودگی گیاه برنج به Bipolaris sorokiniana در ایران

دوره 47، شماره 4، دی 1390، صفحه 353-360

شهرام نعیمی؛ وحید خسروی؛ تاکائو تسوکیبوشی


تشخیص و بیماری زایی قارچ های بیماری زای چمن در فضای سبز شیراز

دوره 47، شماره 4، دی 1390، صفحه 361-377

فاطمه برزگر مروستی‌؛ ضیاءالدین بنی هاشمی


تنوع مورفولوژی و قدرت بیماری‌زایی جدایه‌های مختلف Cryphonectria parasitica عامل بیماری سوختگی شاه‌بلوط در استان گیلان

دوره 45، شماره 1، دی 1388، صفحه 45-61

الهام قزی؛ سید اکبر خداپرست؛ مصطفی نیک نژاد کاظم پور


بررسی تنوع ژنتیکی Fusarium oxysporum عامل پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی با استفاده از آزمون‌های بیماری‌زایی و نشانگرهای RAPD

دوره 45، شماره 1، دی 1388، صفحه 10-17

مکامه مهدوی امیری؛ محمد رضوی؛ کسری شریفی؛ رسول زارع