کلیدواژه‌ها = نماتود انگل گیاهی
تأثیر عناصر نیتروژن، فسفر، روی و آهن بر نماتود مولد غده (Meloidogyne javanica) در کشت گلخانه ای خیار

دوره 46، شماره 3، دی 1389، صفحه 263-274

حبیب اله چاره گانی؛ اکبر کارگر بیده؛ حبیب الله حمزه زرقانی