کلیدواژه‌ها = شدت بیماری
توانایی باکتری های اندوفیت در بازدارندگی رشد شبه قارچ های عامل پوسیدگی طوقه و ریشه Phytophthora nicotianae و Phytophthora citrophthora در پایه بکرایی (.Citrus sp)

دوره 56، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 389-404

10.22034/ijpp.2021.244377

طاهره سادات هاشمی؛ داو,ود صمصام پور؛ جلال سلطانی؛ مجید عسکری سیاهویی؛ مصطفی قاسمی


رابطه بین وقوع و شدت بیماری سوختگی آلترناریایی در گونه‌های مختلف جنس براسیکا در منطقه گنبد

دوره 49، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 51-60

مهدی قاسمی؛ محمدعلی آقاجانی؛ ابوالفضل فرجی؛ محمدرضا سعیدی نژاد