کلیدواژه‌ها = نماتد انگل گیاهی
اثر بازدارندگی برخی از گیاهان بر نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) در شرایط گلخانه و میکروپلات

دوره 57، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 321-336

10.22034/ijpp.2022.546918.381

سولماز عباسی؛ اکبر کارگربیده؛ رضا قادری؛ حبیب اله حمزه زرقانی؛ محسن بذرافشان


تأثیر گل گوگرد و چند کود‏ شیمیایی بر فعالیت نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) در شرایط میکروپلات

دوره 57، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 51-64

10.22034/ijpp.2021.530231.353

الهام دهقان گودزاغی؛ اکبر کارگر بیده؛ رضا قادری؛ حبیب اله حمزه زرقانی؛ رضا قاسمی


بررسی ترجیح میزبانی و تأثیر سطوح مختلف جمعیّت Helicotylenchus digitiformis بر برخی از گیاهان زراعی

دوره 51، شماره 2، تیر 1394، صفحه 245-262

لیلا کاشی نهنجی؛ اکبر کارگربیده؛ حبیب‏الله حمزه‏ زرقانی