کلیدواژه‌ها = جمینی ویروس
جداسازی و آنالیز فیلوژنتیکی یک جدایه ویروس پیچیدگی برگ شلغم از گیاه تاتوره

دوره 54، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 77-85

10.22034/ijpp.2018.34178

مهدی کمالی؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ حسین معصومی


ترادف نوکلئوتیدی ژنوم کامل و جایگاه تاکسونومیکی جدایه‌های جو و گندم سویه گندم ویروس کوتولگی گندم در ایران

دوره 49، شماره 4، آذر 1392، صفحه 375-388

مائده لطفی پور؛ محمدهادی عمید مطلق؛ علیرضا افشاریفر؛ سید علی اکبر بهجت نیا؛ کرامت‌اله ایزدپناه


تأثیر دما در آلودگی گیاهان چغندرقند به ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندرقند و بهبودی گیاهان آلوده

دوره 49، شماره 4، آذر 1392، صفحه 452-453

محمد حامد قدوم پاریزی پور؛ سید علی اکبر بهجت نیا؛ کرامت اله ایزدپناه


پراکندگی و برخی ویژگی‌های بیولوژیکی سویه‌های گندم و جو ویروس کوتولگی گندم در ایران*

دوره 49، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 17-31

مائده لطفی پور؛ سید علی اکبر بهجت نیا؛ علیرضا افشاریفر؛ کرامت‌اله ایزدپناه


انتقال و میزبان‌های طبیعی ویروس پیچیدگی برگ شلغم

دوره 49، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 83-91

سارا رضوی نژاد؛ جهانگیر حیدرنژاد


اثبات بیماری زائی ژنوم همسانه سازی شده، انتقال و دامنه میزبانی جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ گوجه‌فرنگی

دوره 45، شماره 1، دی 1388، صفحه 54-69

سید علی اکبر بهجت نیا؛ امید عینی گندومانی؛ رسول رسول پور