کلیدواژه‌ها = بیماریزایی
بیماریزایی Cladosporium halotolerans بر روی تعدادی گیاه لگومینوز

دوره 57، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 159-170

10.22034/ijpp.2021.541950.370

حمیدرضا پورعلی بابا؛ امیررضا امیرمیجانی


شناسایی برخی افکتورهای مرتبط با بیماری‌زایی در نماتد سیستی کلم،Heterodera cruciferae, Franklin, 1945

دوره 53، شماره 3، مهر 1396، صفحه 287-302

حبیبه جباری؛ غلامرضا نیکنام؛ زهرا تنهامعافی؛ عبدالناصر العشری؛ فلورین گراندلر


بازبینی گونه Pyricularia oryzae و معرفی میزبان‌های جدید این بیمارگر در ایران

دوره 52، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 67-83

عادل پردل؛ محمد جوان نیکخواه؛ سیداکبر خداپرست


وقوع لکه برگی، بلایت و پوسیدگی میوه کیوی(Actinidiae deliciosa)*

دوره 50، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 385-385

مژگان موسی خواه؛ عبدالحسین جمالی؛ سیداکبر خداپرست؛ مجید اولیاء