کلیدواژه‌ها = Criconematidae
معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از جنس‏های Crossonema Mehta & Raski, 1971 و Ogma Southern, 1914 در جنگل‏های رامسر

دوره 52، شماره 3، بهمن 1395، صفحه 357-373

فهیمه نیاستی؛ علی اسکندری؛ زهرا تنها معافی؛ آیت‏ اله سعیدی‏زاده


معرفی چند گونه Criconematid از پوشش گیاهی تبریز و حومه

دوره 45، شماره 3، دی 1388، صفحه 245-255

علی چناری بوکت؛ غلامرضا نیکنام؛ علی اسکندری