کلیدواژه‌ها = گزارش جدید
گونه‏هایی از جنس‏های Ditylenchus Filipjev, 1936 و Nothotylenchus Thorne, 1941 (Tylenchomorpha: Anguinidae) در ایران

دوره 53، شماره 3، مهر 1396، صفحه 303-326

کبری هاشمی؛ اکبر کارگر بیده؛ ابراهیم پورجم


معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از جنس‏های Crossonema Mehta & Raski, 1971 و Ogma Southern, 1914 در جنگل‏های رامسر

دوره 52، شماره 3، بهمن 1395، صفحه 357-373

فهیمه نیاستی؛ علی اسکندری؛ زهرا تنها معافی؛ آیت‏ اله سعیدی‏زاده


چهار گونه از نماتدهای فوق ‏بالاخانواده Tylenchomorpha (Nematoda: Tylenchina) از استان خوزستان

دوره 51، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 445-459

علی روشن‌بخش قنبری؛ ابراهیم پورجم؛ مجید پدرام