کلیدواژه‌ها = کنترل نماتد
اثر کود‏های گوگرددار بر فعالیت نماتد ریشه‏گرهی Meloidogyne incognita در خیار، در شرایط گلخانه

دوره 55، شماره 2، آذر 1398، صفحه 149-160

10.22034/ijpp.2019.37322

محمد رومیانی؛ اکبر کارگربیده؛ حبیب‏اله حمزه زرقانی؛ ضیاءالدین بنی‏ هاشمی


تأثیر گل گوگرد بر فعالیت نماتد ریشه‏گرهی، Meloidogyne incognita در خیار

دوره 52، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 85-98

محمد رومیانی؛ اکبر کارگربیده؛ حبیب‌اله حمزه‌زرقانی؛ ضیاءالدین بنی‌هاشمی