دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کامل پژوهشی

طبقه بندی ویروس‌های عامل کوتولگی زرد در غلات: از Luteoviridae تا Tombusviridae و Solemoviridae

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ijpp.2023.2002533.408

آرزو پاکدل؛ علیرضا افشاریفر


شناسایی و آزمون بیماری‌زایی برخی قارچ‌های هیفومیست همراه با لکه برگی گیاه یونجه در استان آذربایجان غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1402

10.22034/ijpp.2023.2004424.412

محمدرضا خیری قلعه؛ مونس بخشی؛ سید علی موسوی جرف؛ رسول زارع


ردیابی و واکاوی ناهنجاری در ترادف ژنهای آر ان ای ریبوزومی S16 استرینهای فیتوپلاسمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22034/ijpp.2023.2005432.416

مجید صیام پور


گزارش کوتاه

Sida leaf curl virus associated with Sida cordifolia in Northern Thailand

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22034/ijpp.2023.2004596.413

Milan C. Samarakoon؛ Abhaya Balasuriya؛ W. A. R. T. Wickramaarachchi


مقاله کامل پژوهشی

ویروس کوتولگی سبزرد نخود ایرانی: تعیین ترادف ژنوم ویروس در دو میزبان جدید، آلفاستلایت همراه و اثبات بیماری‌زائی در گیاه بامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ijpp.2023.2008218.422

خدیجه سالاری؛ جهانگیر Heydarnejad؛ حسین معصومی