بررسی بقا و دامنه میزبانی جدایه‌های Phythophthora capsici*

نویسنده

نویسنده

چکیده

گونه Phytophthora capsici اولین بار توسط لئونیان در سال 1922 از فلفل در نیومکزیکو جداسازی و توصیف شد. در ایران اگر‌چه P. capsici از میزبان‌های مختلف گزارش شده است، اما اطلاعات دقیقی در خصوص تنوع جمعیت، دامنه میزبانی، ساختار بقا و تیپ آمیزشی این قارچ در دست نیست. این پژوهش به منظور تعیین دامنه میزبانی بیمارگر به ویژه روی گیاهان چوبی انجام شد. دمای بهینه رشد، فراوانی تیپ آمیزشی و تشکیل کلامیدوسپور در محیط زنده و غیر زنده با استفاده از 20 جدایه P. capsiciاز میزبان‌های گیاهی مختلف شامل کدو، فلفل، گوجه‌فرنگی و علف هرز بررسی شد. نتایج نشان داد که هر دو تیپ آمیزشی بیمارگر با فراوانی تقریباً مساوی میان جدایه‌ها وجود داشت. بیمارگر کلامیدوسپورهای فراوانی روی محیط کشت هویج آگار، شاهدانه آگار و بافت ریشه و طوقه کدو تولید کرد. از بین شش گیاه چوبی مایه‌زنی شده، بادام، زردآلو و پسته رقم سرخس بالاترین میزان حساسیت را نشان دادند اما نهال‌های فندق، کیوی و ازگیل آلوده نشدند. تمام جدایه‌هایآزمایش شدهP. capsici روی کدو بیماری‌زا بودند اما فلفل به اکثر جدایه‌ها مقاوم بود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SURVIVAL and HOST RANGE OF ISOLATES OF Phytophthora capsici *

نویسنده [English]

  • H. PASANDI
چکیده [English]

Phytophthora capsici was originally isolated from pepper in New Mexico and described by Leonian in 1922. Although the species have been isolated from different plant species in different parts of Iran, there is scanty information regarding its diversity, host range, survival structure and mating types. The present study was an attempt to determine host range of this pathogen especially among woody plants. The optimum temperature for growth, frequency of mating types and formation of chlamydospore in vitro and in vivo was also determined using 20 isolates from different plant species including squash, pepper and tomato. The results showed that both mating types of the pathogen with almost equal frequency were present among isolates. The pathogen abundantly formed chlamydospores on carrot agar and in crown and roots of squash . Among six woody plants inoculated, almond, apricot and pistachio cultivar Sarakhs were highly susceptible to P. capsici but hazelnut, kiwi and loquat were not infected. All isolates of P. capsici used were pathogenic to squash but pepper was resistant to most isolates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytophthora capsici
  • Mating type
  • Chlamydospore
  • Host range
  • Woody plants