اثر عصاره برگ کرفس در القای مقاومت علیه بیماری سفیدک پودری خیار*

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

نویسنده

چکیده

بیماری سفیدک پودری که عامل آن قارچ Podosphaera fusca است، یکی از بیماری‌های مهم کدوئیان است و رایج‌ترین روش کنترل آن استفاده از قارچکش‌ها می‌باشد. اما اثرات جنبی کاربرد قارچکش‌ها یافتن روش‌های دیگری را برای کنترل بیماری ضروری می‌سازد که از جمله آنها، القای مقاومت در گیاه است. در این پژوهش، اثر عصاره برگ کرفس در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار و امکان القای مقاومت سیستمیک در گیاه، در آزمایش‌های گلخانه‌ای بررسی شد. بدین منظور، عصاره آبی، استونی و یا متانولی برگ کرفس با غلظت‌های 1% و 5% (وزن به حجم)، یک روز قبل و یا یک روز بعد از مایه‌زنی بیمارگر روی برگ‌های میزبان به‌کار رفت و سپس شدت بیماری بر اساس تعداد لکه‌های ایجادشده روی برگ، ده روز پس از مایه‌زنی محاسبه شد. به علاوه، اثر این عصاره در کنترل سیستمیک بیماری و نیز بر تندش اسپور بیمارگر در سطح برگ مایه‌زنی شده بررسی شد. هم‌چنین پس از تیمار اولین برگ حقیقی با عصاره کرفس، اثر آن بر فعالیت آنزیم بتا 1، 3 گلوکاناز در اولین و دومین برگ حقیقی بوته سالم و مایه‌زنی شده با بیمارگر، بررسی و با شاهد مقایسه گردید. نتایج نشان داد که عصاره برگ کرفس بیماری را به‌صورت موضعی در برگ اول کنترل کرد و کاربرد عصاره استونی آن در غلظت 5% تأثیر بیشتری در کنترل بیماری داشت. از طرفی کاربرد عصاره تأثیری بر جوانه‌زنی اسپور قارچ نداشت. بنابراین به‌نظر می‌رسد که کنترل بیماری توسط این عصاره‌، نه به دلیل خاصیت ضدقارچی، بلکه از طریق القای مقاومت در گیاه باشد. از طرف دیگر باتوجه به اینکه تغییرات فعالیت آنزیم بتا 1، 3 گلوکاناز در تیمارهای مختلف هماهنگی مشخصی با کنترل بیماری نشان نداد، به‌نظر می‌رسد این آنزیم نقش خاصی در مقاومت به بیماری ندارد و لازم است سایر سازوکارهای احتمالی القای مقاومت بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTIVENESS OF CELERY LEAF EXTRACT ON THE INDUCTION OF RESISTANCE AGAINST CUCUMBER POWDERY MILDEW *

نویسنده [English]

  • A. SIROUS
چکیده [English]

Powdery mildew, caused by Podosphera fusca, is an important disease of cucumber, which is commonly controlled by fungicide application. The side effects of fungicides, however, necessitate searching for other control methods, including induction of disease resistance in the host plant. In this research, the effect of the celery leaf extract (CLE) on cucumber powdery mildew and possible induction of systemic resistance in the host plant was studied by greenhouse tests. The acetonic, methanolic, or water extracts of celery leaf tissues at concentrations of 1% and 5% (w/v) were sprayed on the host plants at either 1 day before, or 1 day after pathogen inoculation. The disease severity was evaluated based on the number of disease spots per leaf, ten days after inoculation. The effect of CLE on systemic control of the disease, germination of pathogen spores, and activity of β-1,3-glucanase (in the CLE -treated cucumber plants, with or without pathogen inoculation, and the non-treated control plants) were also studied. The results showed that CLE controlled the disease on the treated true leaf locally and the acetonic extract at a concentration of 5% showed higher efficacy in the disease control. Application of CLE was not effective on pathogen spore germination and it shows that control of cucumber powdery mildew by CLE was likely via resistance induction in the plant rather than its fungicidal effect. On the other hand, changes in β-1,3-glucanase specific activity in different treatments did not show any correlation with the disease control. Thus it seems that β-1,3-glucanase activity has not an specific role in this resistance induction, and it is necessary to investigate another probable mechanisms involved in inducing resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Podosphera fusca؛ Induced resistance؛ Plant extract؛ β-1
  • 3-glucanase enzyme