وقوع Rhizoctonia solani AG2-2 عامل بوته میری آویشن دنایی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

نویسنده اول

چکیده

طی بازدید‌های به عمل آمده از گلخانه و مزارع کشت شده گیاه دارویی آویشن دناییدر استان لرستان علائمی از قبیل بوته میری، مرگ گیاهچه،پژمردگی و پوسیدگیدرناحیهطوقه وریشه دیده شد. نمونه‌های دارای علائم بیماری جمع آوری و پس از شستشو و ضدعفونی، در محیط PDAکشت شدند. از نمونه‌های بیمار شش جدایه‌ قارچی جداسازی شد که بر اساس اصول کخ، جدایهKa2  قادر به ایجاد پوسیدگی طوقه و ریشه گیاهچه‌های آویشن در شرایط آزمایشگاه و گلخانه و در نهایت مرگ گیاهچه شد. نتایج به‌دست آمده از ویژگی‌های ریخت‌شناسی بیمارگر رشد یافته روی محیط کشت نشان داد که جدایه‌ بیمارگر با قارچ Rhizoctonia solani Kuehnمطابقت داشته و براساس جفت ‌شدنبا جدایه‌هایمرجع آناستوموزی،به گروه آناستوموزی  AG 2-2تعلق دارد. در نهایت با تعیین توالی ناحیه  ITS جدایه مذکور و ترسیم درخت فیلوژنتیکی با توالی ITS جدایه های مشابه موجود در بانک ژن، مطابقت این بیمارگر به  R. solani (AG 2-2) تأیید شد. این بیمارگر برای اولین بار می‌باشد که از گیاه آویشن دنایی در ایران گزارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rhizoctonia solani AG2-2, THE CAUSAL AGENT OF Thymus daenensis ROOT ROT

نویسنده [English]

  • S. M. HOSSEINI
چکیده [English]

Damping off, wilt, root and crown rot, and plant death of Thymus daenensis were observed in greenhouse and field in Lorestan province. Samples of diseased plants were collected and after surface- sterilization of infected tissues with sodium hypochlorite (1%), placed on PDA medium. Six fungal isolates were obtained from infected tissues. According to Koch ̓s rules, the Ka2 isolate caused crown and root rots and seedling damping-off in greenhouse. According to morphological characters and anastomosis groups, the pathogenic isolate belonged to Rhizoctonia solani AG2-2. In addition, sequence of the ITS region and its phylogenetic analysis confirmed morphological identification. This is the first report of R. solani from T. daenensis in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rhizoctonia solani AG2-2
  • Thymus daenensis
  • root rot
سیده مریم حسینی، محسن فرزانه*، کیوان بهبودیو محمد جوان‌نیکخواه نشریه