تأثیر تنش خشکی بر بیماری پوسیدگی ریشه دانهال‌های پسته در اثر* Fusarium solani

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

نویسنده

چکیده

تنش خشکی یکی از عوامل اصلی کاهش رشد در گیاهان است و می‌تواند باعث افزایش شیوع بیماری‌های پوسیدگی ریشه در گیاهان گردد. در این تحقیق اثر تنش خشکی بر بیماری پوسیدگی ریشه دانهال‌های پسته ناشی ازFusarium solani در شرایط گلخانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در سه سطح رطوبتی(80 درصد ظرفیت مزرعه= D0، 50 درصد ظرفیت مزرعه= D1و 25 درصد ظرفیت مزرعه= D2) و سه سطح قارچ عامل بیماری (شاهد=F0 و دو جدایه‌ فوزاریوم= F1 وF2) انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با شش تکرار اجرا گردید. نتایج حاصل از اندازه‌گیری شاخص‌های رشد و درصد کلنیزاسیون ریشه دانهال‌های پسته توسط عامل بیماری نشان داد که اثرات اصلی ناشی از مایه‌زنی عامل بیماری و تنش خشکی بر کلیه پارامترهای اندازه‌گیری شده در سطح 1% معنی‌دار است. اثرات متقابل تنش خشکی با عامل بیماری بر کلیه صفات مورد بررسی به جز وزن خشک ریشه (معنی‌دار در سطح 5%) در سطح 1% معنی‌دار بودند. بر اساس نتایج به دست آمده تنش خشکی باعث تشدید آثار منفی ناشی از مایه‌زنی بیمارگر شد و با تشدید تنش خشکی تاثیر بیمارگر نیز افزایش یافت به طوری که جدایهF2  فوزاریوم و سطح رطوبتی 25 درصد، بیشترین تأثیر منفی را از این نظر داشتند. با افزایش تنش خشکی میزان کلنیزاسیون ریشه توسط جدایه‌های فوزاریوم و همچنین شدت بیماری‌زایی افزایش یافت. بنابراین این مطالعه نشان داد که تنش خشکی می‌تواند باعث افزایش آثار منفی F. solani روی دانهال‌های پسته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF WATER STRESS ON ROOT ROT DISEASE OF PISTACHIO SEEDLINGS CAUSED BY Fusarium solani *

نویسنده [English]

  • F. SALAJEGHEH Tezerji
چکیده [English]

Water stress is a major limiting factor in plant growth and can increase the incidence and severity of root rot diseases. The effects of water stress on root rot disease of pistachio seedlings caused by Fusarium solani were studied in a greenhouse experiment. Treatments consisted of three levels of soil moisture (D0= 80% Field capacity (FC), D1= 50% Field capacity (FC) and D2=25% Field capacity (FC)) and three levels of fungal pathogen (F0= control and F1and F2 for two isolates of F. solani). The experimental arrangement was factorial with completely randomized design with six replications. According to the results, the main effects of fungal isolates and water stress treatments caused a significant reduction (at 1%) in shoot height and root length, shoot and root dry weight, shoot and root fresh weight, leaf numbers, root volume and leaf surface area over the control. Water stress and Fusarium interaction caused a significant reduction (at 1%) in all plant growth parameters except for root dry weight Based on the results, water stress increased the negative effects of the pathogen. In this regard, the interaction between F2 isolate and 25% field capacity had a greater impact on reducing growth parameters. Root colonization of pistachio seedlings by Fusarium isolates and disease severity increased by increasing water stress. Therefore, water stress can increase the negative effects caused by F. solani in pistachio seedlings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pistachio
  • Fusarium root rot
  • Root colonization
  • Moisture stress