جداسازی و تعیین خصوصیات مولکولی میتوویروس همراه با Sclerotinia sclerotiorum و بررسی تاثیر آن بر بیولوژی قارچ*

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

چکیده

قارچSclerotinia sclerotiorum یکی از مهمترین عوامل بیماری‌زای گیاهی با دامنه میزبانی وسیع می‌باشد. به منظور ردیابی مایکوویروس‌های آلوده‌کننده، جدایه Cea این قارچ از هرباریوم دانشگاه تهران تهیه گردید. جداسازی آر ان ای دولای از میسلیوم‌های لیوفلیزه‌شده با استفاده از ستون کروماتوگرافی همراه با سلولزCF-11  انجام شد. در نهایت یک قطعه نوکلئیک اسید به اندازه 5/2 کیلو‌باز از این جدایه استخراج گردید. همسانه‌سازی و تعیین ترادف بخشی از این آر ان ای دولای، نشان داد شباهت قابل‌ملاحظه‌ای بین ترادف آمینو اسید‌ی بدست آمده با توالی پلی‌مرازی اعضای جنس Mitovirus وجود دارد بنابراین نام  SsMV2/Ceaبرای این ویروس پیشنهاد شد. جدایه‌های Sclerotinia sclerotiorum mitovirus2/NZ1 از نیوزیلند و Sclerotinia sclerotiorum mitovirus2/KL1 از آمریکا به ترتیب با 94% و 87% مشابهت، نزدیک‌ترین به جدایه ایرانی بودند. تلاش برای حذف آر ان ای دولای از طریق تیمار سیکلوهگزیمید در سه غلظت 30، 40 و 50 میکروگرم در میلی‌لیتر همراه با کشت نوک هیف ناموفق بود. انتقال افقی این میتوویروس از جدایه Cea از طریق هم‌دهانی به جدایه عاری از ویروس Lekh در تمامی تکرارها با موفقیت انجام شد. بررسی پتانسیل انتقال عمودی مایکوویروس در جدایه  Ceaنشان داد این میتوویروس طی تولید مثل جنسی و از طریق آسکوسپورها با نرخ 55% منتقل گردید. مشاهدات ریخت‌شناسی و بیماری‌زایی روی دمبرگ کرفس و برگ سویا مشخص نمود آلودگی به میتوویروس منجر به کاهش رشد خطی میسلیوم و کاهش شدید ویرولانس قارچ S. sclerotiorum گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ISOLATION AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF MITOVIRUS ASSOCIATED WITH SCLEROTINIA SCLEROTIORUM AND ITS EFFECT ON FUNGAL BIOLOGY

نویسندگان [English]

  • M. GHOBAKHLOO
  • G.H. MOSAHEBI MOSAHEBI
  • M. KOUHI HABIBI KOUHI HABIBI
  • M. JAVAN NIKKHAH JAVAN NIKKHAH
  • M.R. AHMADI AHMADI
چکیده [English]

The fungus Sclerotinia sclerotiorum is one of the most important plant pathogens with wide host range. In order to study of mycoviruses, the Cea isolate of this fungus was obtained from mycological herbarium of University of Tehran. Using column chromatography with CF-11 cellulose, isolation of dsRNA was performed from lyophilized mycelia. Eventually, a dsRNA segment was obtained which was approximately 2.5 kbp in size. Molecular cloning and partial sequencing of this segment revealed significant sequence similarity at amino acid level to RdRp encoded by Mitoviruses. It was closest to the isolates Mitovirus 2/NZ1 from New Zealand and Mitovirus 2/KL1 from the United States with 94% and 87% similarity, respectively. Attempt to eliminate themitovirus was unsuccessful using hyphal tip excision in combination with Cycloheximide treatment at concentration of 30, 40 and 50 μg/ml. The mitovirus was transmitted from the originally infected Cea isolate to Lekh isolate via hyphal anastomosis. Potential of vertical transmission was examined and mitovirus was present in 55% of the ascospores. The mitovirus infection reduced mycelium linear growth. Pathogenicity test on celery stalks and soybean leaves showed the presence of this mitovirus reduced virulence of S. sclerotiorum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sclerotinia sclerotiorum
  • dsRNA
  • Mycovirus
  • Mitovirus
  • Virulence