اولین گزارش از بیماری لکه برگی باکتریایی ذرت در ایران*

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

چکیده

طی بازدیدهای انجام شده در پاییز1390 از مزارع ذرت در منطقه باجگاه، علائم لکه برگی (لکه‌های آجری) در گیاهان ذرت مشاهده گردید. به منظور بررسی و شناسایی عامل بیماری، برگ‌های گیاهان آلوده به آزمایشگاه منتقل شد و پس از له کردن در آب مقطر سترون، روی محیط کشت ائوزین متیلن‌بلو (EMB) کشت گردید. پس از 72 ساعت یک باکتری گرم منفی، زرد رنگ، اکسیداز منفی و بی‌هوازی اختیاری از 15 نمونه جدا گانه گیاه ذرت دارای علائم جداسازی گردید. نتایج آزمون‌های لوان، رشد در دمای 37 درجه سانتیگراد، تولید رنگدانه زرد روی محیط YDC، تحمل نمک طعام دو درصد، تولید اندول، استوئین و سیترات مثبت بودند. اما نتایج آزمون‌های لستیناز، رشد در دمای 41 درجه سانتیگراد، تولید رنگ فلورسنت روی محیط KB، ذوب ژلاتین، هیدرولیز آرژنین، آسکولین و توئین 80 منفی بودند. همچنین این باکتری شیر لیتموس را اسیدی نمود و روی توتون واکنش فوق حساسیت ایجاد کرد. جدایه‌ها قادر به استفاده از سالیسین، آربوتین، رافینوز، ملوبیوز، سلوبیوز، سوکروز و آرابینوز بودند، اما توانایی استفاده از مالونیک اسید را نداشتند. همچنین آزمون اثبات بیماری‌زایی روی گیاهچه‌های ذرت انجام گردید. سپس یکی از جدایه‌ها مورد بررسی تکمیلی قرار گرفت و بخشی از ناحیه 16S rRNA آن تکثیر و توالی‌یابی شد. با توجه به علائم بیماری، خصوصیات فنوتیپی، آزمون بیماری‌زایی و توالی‌یابی ناحیه 16S rRNA، باکتری مذکور به عنوان  Pantoea stewartii subsp. Indologenesتشخیص داده شد. این نخستین گزارش از وجود این بیماری در ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FIRST REPORT OF BACTERIAL LEAF SPOT OF MAIZE IN IRAN*

نویسندگان [English]

  • H. H. MIRZAEI NAJAFGHOLI
  • S. M. TAGHAVI
  • M. R. ALYMANESH
چکیده [English]

Leaf spot symptoms on maize were observed in autumn 2011 in Shiraz (Fars province, Iran). In order to identify the causal agent, the leaves of infected plants were squashed in sterilized water, and cultured on EMB medium. Green colonies were observed after 2-3 days. Following purification, the biochemical tests including Gram, oxidase, O/F, hypersensitivity reaction on tobacco, culturing on YDC medium, production of indole, acetoin, citrate, production of acid from salicin, arbutin, melobiose, raffinose, sucrose and pathogenicity test on maize seedlings were performed. The 16S rRNA of a representative isolate was partially amplified and sequenced. Based on the disease symptoms, phenotypic and pathogenicity tests and sequencing data, the isolates were identified as Pantoea stewartii subsp. indologenes. This is the first report of the disease and the causal bacterium in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leaf spot
  • Iran
  • Maize
  • Pantoea stewartii subsp. indologenes
  • 16s rRNA gene