اثرات افزایش دما بر رفتار تهاجمی و حساسیت به قارچکش در بیمارگر سوختگی غلاف برنج (Rhizoctonia solani AG-1 IA)

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

رفتار تهاجمی و حساسیت به قارچکش در سه جمعیت بیمارگر سوختگی غلاف برنج، Rhizoctonia solani AG-1 IA،  نسبت به تغییرات دما، با تعیین میزان بیماری روی برگ‌های بریده برنج و اندازه‌گیری رشد رویشی در محیط غذایی PDA به ترتیب حاوی چهار و پنج غلظت مختلف از قارچکش‌های آزوکسی استروبین و پروپیکونازول در شرایط آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیز داده‌ها نشان داد که هیچ گونه علایمی از بروز بیماری به‌ترتیب در 40، 60 و 20 درصد از ژنوتیپ‌های جمعیت‌های رشت، تنکابن و آمل در دمای 34 درجه مشاهده نگردید، درحالیکه همه ژنوتیپ‌ها در دمای مذکور قادر به رشد در محیط غذایی PDA بوده‌اند. نتایج  بررسی کارآیی قارچکش‌ها در دمای بالا نشان داد که به طورکلی EC50 پروپیکونازول در دمای 34 درجه سانتی‌گراد 41/6 بار بیشتر از EC50 آن در زمانی که در 26 درجه سانتی‌گراد مورد اندازه‌گیری قرار گرفت بود، درحالیکه نسبت EC50 آزوکسی‌استروبین در دمای 34 درجه به EC50 آن در دمای 26 درجه سانتی‌گراد 46/0 برای همه ژنوتیپ‌ها بوده است. بنابراین اگر گرم شدن زمین ادامه یابد، انتظار می‌رود که علاوه بر کاهش کارآیی پروپیکونازول تنوع ژنتیکی این بیمارگر نیز ممکن است کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of temperature increase on aggressiveness behavior and fungicide sensitivity of the rice sheath blight pathogen (Rhizoctonia solani AG-1 IA)

نویسندگان [English]

  • feraydon pakdasht 1
  • ebrahim dodabi nejad 2
  • hasan pour farhang 2
چکیده [English]

Aggressiveness behavior and fungicide sensitivity of three populations of rice sheath blight pathogen, Rhizoctonia solani AG-1 IA, were assessed to temperature changing by disease rating on detached rice leaves and radial growth measurement on PDA plates amended with Azoxystrobin and Propiconazole at the 4 and 5 concentration levels (a.i.) respectively. Data analyses showed that no disease incidence was observed on 40, 60 and 20% of genotypes from Rasht, Tonekabon and Amol populations, respectively at 34 °C, whereas, all genotypes were able to grow on PDA medium at this temperature. Results from fungicides effectiveness at high temperature showed that generally, the EC50  of propiconazole at 34 °C was 6.41 times greater when the its EC50  was assessed at 26 °C, whereas, the ratio of azoxystrobin EC50 at 34 °C to its EC50  at 26 °C was  0.46 for all genotypes. Therefore, if global warming continues as expected, it is estimated that effectiveness of propiconazole to disease control and genetic diversity within this species may be reduced in rice fields of northern Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azoxystrobin
  • Propiconazole
  • Rice sheath blight disease
  • Rhizoctonia solani AG-1 IA
  • Temperature change